You have reached the website

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu tejto webovej stránky. Dúfame, že vás poteší dozvedieť sa viac o spoločnosti Nestlé a o našich produktoch.

Spoločnosť Nestlé rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našich webových stránok a pri elektronickej komunikácii s nami. Zavádzame všetky nevyhnutné opatrenia a snažíme sa čo najlepšie zabezpečiť všetky osobné informácie, ktoré nám poskytujete. Neustále sa usilujeme, aby sme spĺňali zákony vašej krajiny na ochranu osobných údajov a súkromia.

Tento dokument o politike ochrany osobných údajov popisuje postupy spracovania údajov/dát vykonávaných spoločnosťou Nestlé pri používaní internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.

Je nanajvýš dôležité, aby sme vás informovali, že spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. je správca dát.

Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej iba „zákon o OOÚ“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu registračných údajov na účely preverenia platnej registrácie a na ďalšie obchodné a marketingové účely Nestlé, a to na obdobie do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby vaše osobné údaje boli v rozsahu a na účely  uvedené vyššie spracúvané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Nestlé, najmä spoločnosťou zabezpečujúcou prevádzku webových stránok.

V zmysle zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení dávate svojou registráciou súhlas na použitie vaše e-mailovej adresy na zasielanie obchodných oznamov, informácií o priebehu súťaží a ďalších marketingových akcií Nestlé.

Položili sme si niekoľko kľúčových otázok týkajúcich sa osobných informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Nestlé, o ktorých sme si mysleli, že by ste na ne chceli poznať odpovede. Odpovede vás majú informovať o vašich právach súvisiacich s vašimi osobnými informáciami a o opatreniach, ktoré spoločnosť Nestlé prijíma, aby zachovala dôvernosť a bezpečnosť spomenutých osobných informácií. Veríme, že vám tieto informácie budú prospešné.

Pokiaľ budete mať akékoľvek požiadavky týkajúce sa vašich osobných informácií, alebo akékoľvek pochybnosti ohľadom týchto postupov, obráťte sa na spoločnosť Nestlé Slovensko na adrese uvedenej nižšie v otázke 5.

Použitím tejto webové stránky súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a zmeny sú platné od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto podmienky a zistili prípadne vykonané zmeny.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných informácií alebo akékoľvek otázky týkajúce sa týchto postupov, obráťte sa, prosím, na nás tu.


Ochrana osobných údajov detí

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa a chcete sa zoznámiť s politikou zberu a spracovania osobných údajov detí mladších 13 rokov, choďte na otázku 11 nižšie.

 

Kliknite na ľubovoľnú otázku a budete presmerovaní na príslušnú odpoveď v hlavnom texte.

 1. Aké osobné údaje zbierame a ako?
 2. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?
 3. 3. Na aké účely používame vaše osobné údaje?
 4. 4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?
 5. 5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?
 6. 6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?
 7. 7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?
 8. 8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?
 9. 9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé voči spamovým e-mailom?
 10. 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 11. 11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?
 12. 12. Pripájame sa na iné webové stránky mimo Nestlé?
 13. 13. Ako sa s nami môžete skontaktovať?

 

 1. 1. Aké osobné údaje zbierame a ako?

  Nepožadujeme od vás žiadne údaje, ak si naše webové stránky iba prezeráte. Pokiaľ sa rozhodnete využiť službu alebo funkcionalitu, ktoré stránky ponúkajú, môžeme vás požiadať o poskytnutie určitých osobných a/lebo demografických údajov. Termín osobné údaje (použitý v tomto dokumente) predstavuje akýkoľvek údaj, ktorým možno vašu osobu identifikovať alebo sa s Vami kontaktovať online alebo offline. Ide napr. o meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo rovnako ako demografické údaje, akým je dátum narodenia, vek, pohlavie, zvyky alebo vyznanie, ak je tento údaj viazaný na vaše osobné identifikačné údaje. Osobné údaje sú zbierané iba s vaším súhlasom (napr. ak nám ich vedome oznámite v online formulári našich webových stránok) a väčšinou je to formou:

  • Registrácie alebo prihlásenia na webové stránky;
  • Prihlásenie na odber newslettera, ktorý sa týka konkrétnej aktivity, výrobku alebo webových stránok, a nie je zahrnuté pod registráciou na samotné webové stránky;
  • Súťaží a iných aktivít;
  • Dotazníkov a ankiet;
  • Násteniek a iných interaktívnych činností;
  • Nákupu výrobkov Nestlé cez naše online obchody;
  • Elektronických pohľadníc, pozvaní priateľa alebo iných jednorazových funkcií;
  • Vašich otázok alebo komentárov podaných cez naše kontaktné online formuláre;
  • Informácií uvedených v obchodnom oznámení (ako resumé, otázky médií a pod.);
  • Online náboru zamestnancov (napr. poslaním životopisu ako reakcie na voľné pracovné miesta);
  • Prihlásení priateľa na účasť na konkrétnej kampani výrobku; alebo
  • akákoľvek iná požiadavka, ktorá vyžaduje poskytnutie osobných údajov (ako panel spotrebiteľov, žiadosť o vzorku, “Kde kúpim” atď.).

  Poznámka: v závislosti  od stránok, ktoré navštívite, niektoré alebo niekoľko aktivít uvedených vyššie nemusí byť k dispozícii. Typ a množstvo informácií zbieraných pre potreby uvedené vyššie sa môžu líšiť. Požadované osobné údaje môžu obsahovať: krstné meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, doručovaciu adresu, telefónne číslo (v práci alebo doma), a (v prípade online nákupu) informácie o platobnej karte. Pre iné potreby môžeme od vás žiadať vytvorenie používateľského mena a/alebo hesla a/alebo poskytnutie dodatočných, demografických údajov vrátane: (i) veku alebo dátumu narodenia, (ii) pohlavia, (iii) frekvencie použitia, nákup a spotrebu konkrétneho výrobku Nestlé a/alebo podobných výrobkov, (iv) informácie o vašej domácnosti alebo o životnom štýle, a/alebo (v) iné informácie relevantné k výrobkom Nestlé, ktoré kupujete alebo konkrétnej webovej stránke, ktorú navštívite.

  Nahor


 2. 2. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

  Spoločnosť Nestlé prijíma všetky nevyhnutné opatrenia, aby vaše osobné informácie nazbierané z webových stránok vrátane citlivých osobných údajov a osobných údajov detí mladších ako 13 rokov, ostali dôverné a chránené. Tieto opatrenia zahŕňajú, nie sú však obmedzené: (i) na uchovanie vašich osobných údajov v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie sú prístupné verejnosti a sú prístupné iba povereným zamestnancom Nestlé, agentúr a zmluvne viazaných strán; (ii) na použití štandardne používaných SSL kryptovaní na zabezpečenie určitých citlivých osobných údajov (informácie o platobnej karte alebo o zdraví) v priebehu presunu na naše webové stránky a (iii) na overovanie identity používateľov stránok predtým, než im dáme možnosť prezrieť si ich osobné údaje, ktoré o nich vedieme. Viac v otázke 4 nižšie.

  Nahor


 3. 3. Na aké účely používame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné informácie budú použité iba na účely, na ktoré ste ich spoločnosti Nestlé poskytli alebo ako je uvedené v časti o zbere osobných údajov v tomto dokumente. Napr. ak sa prihlásite alebo registrujete na niektorých webových stránkach Nestlé, poskytnuté údaje sú použité na ponuku výhod, ktoré sú na túto registráciu viazané. To môže predstavovať prístup a použitie vybraného alebo personifikovaného obsahu alebo aktivít danej webovej stránky, účasť na špeciálnych aktivitách a súťažiach, možnosť získať komunikáciu alebo materiály, ktoré si vyberiete v momente registrácie alebo ktoré sú na registráciu viazané. Podobne, ak sa na nás obrátite cez online formulár alebo cez niektorú z našich poradní, sú informácie od vás použité na reakciu na otázky alebo komentár, v niektorých prípadoch na zverejnenie ako reakcie anonymnou formou. A, samozrejme, akékoľvek údaje o platobnej karte sú použité čisto na dokončenie a na realizáciu online nákupu.

  V priebehu registrácie alebo poskytnutia informácií na webových stránkach Nestlé môžete byť požiadaní o výber rozsahu použitia informácií formou zaškrtnutia políčka (check box), pokiaľ ide o odlišné aktivity ako tie prvotne ponúkané alebo požadované. Ak sa napr. prihlásite do súťaže alebo do inej promócie, môže vám byť umožnené prihlásiť sa na odber newslettera alebo na získavanie upozornenia o súťaži alebo o iných webových stránkach alebo výrobkoch Nestlé. Ak si túto ponuku vyberiete, my informácie využijeme na splnenie ponuky.

  Vaše osobné a/alebo demografické údaje môžeme použiť na interný marketing a na demografické štúdie, aby sme neustále zlepšovali a upravovali služby a výrobky, ktoré ponúkame. To môže predstavovať náhodné spojenie, aktualizáciu a iné spracovanie osobných údajov zozbieraných z webových stránok Nestlé s dátami získanými z iných zdrojov alebo od tretích strán.

  Vaše osobné údaje zhromažďujeme iba po obdobie, keď je váš účet aktívny alebo po obdobie potreb né na poskytnutie vyžiadanej služby. Ak si želáte naďalej získavať naše služby (odhlásenie od prijímania e-mailov), alebo chcete zrušiť účet, alebo nás požiadate o vymazanie/odstránenie vašich osobných údajov, skontaktujte sa s nami. Vaše osobné údaje budú napokon zhromažďované iba po obdobie potrebné na dokončenie legislatívnych náležitostí či zmluvných dohôd. Nasledujúce oznámenie udáva prehľad možných funkcií na webových stránkach Nestlé:

  • Newslettery a E-mail
   Pokiaľ nám poskytnete svoju e-mailovú adresu a/alebo poštovnú adresu (či je to v rámci všeobecnej registrácie na našich stránkach, alebo na účely konkrétneho newslettera alebo oznámenia), budú vami poskytnuté kontaktné informácie použité na zaslanie požadovaných newsletterov, oznámení, alebo literatúry. Okrem toho môžete dostávať oznámenia, ktoré vás budú informovať o ďalších značkách a o webových stránkach Nestlé. Tieto materiály môžete dostávať klasickou poštou alebo e-mailom v závislosti od toho, na akej webovej stránke ste sa registrovali, a od informácií, ktoré ste v priebehu registrácie poskytli.


   Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie oznámení týkajúcich sa transakcií alebo administrácie (napr. potvrdzujúci e-mail po kúpe produktu online alebo pri prihlásení alebo odhlásení pri špecifických registráciách alebo aktivitách), alebo na zasielanie niektorých oznámení o službách (napr. oznámenie o zmenách v Ochrane osobných údajov, ukončenie funkcií alebo programov na našich webových stránkach, zmeny v našich online službách alebo v zásadách technickej podpory, alebo ďalšie súvisiace zmeny). V rámci tohto dokumentu o Ochrane osobných údajov sa tieto typy oznámenia budú spoločne nazývať „Administratívne oznámenia.“
  • Súťaže a propagačné akcie
   Ak sa chcete zúčastniť na online súťaži alebo na inej propagačnej akcie (súhrnne „propagačné akcie“), môže byť nutné najskôr vykonať registráciu na webových stránkach Nestlé. Informácie zhromaždené v rámci propagačnej akcie sú použité na určenie vášho nároku, na oznámenie prípadného víťazstva a/alebo na plnenie a doručenie cien. Ak sa stanete víťazom, určité informácie o vás (ako je vaše meno a fotografie) môžu byť umiestnené na súvisiacej webovej stránke Nestlé. Ak je pri propagačnej akcii povolená účasť detí mladších ako 13 rokov, potrebujeme najskôr súhlas rodičov.


   Viac informácií o propagačných akciách nájdete v oficiálnych pravidlách alebo detailoch zverejnených spolu s danou propagačnou akciou.
  • Prieskumy a ankety
   Existujú dva typy prieskumov alebo ankiet, ktoré môžu na webových stránkach Nestlé prebiehať. V prvom z nich sú zhromažďované iba demografické alebo anketové informácie (napr. vek, pohlavie, údaje o domácnosti, iné záujmy atď.) a tieto informácie nie sú spojené so žiadnymi z vašich osobných údajov. V iných prípadoch (napríklad pri registrácii účtu) je možné, že také informácie spojíme s vašimi osobnými údajmi. Pokiaľ je v danom prieskume alebo v ankete, ktorá zhromažďuje alebo je spojená s osobnými údajmi, povolená účasť detí mladších ako 13 rokov, najskôr treba získať overiteľný súhlas rodičov.
  • Nástenky a ďalšie interaktívne prvky
   Môžeme poskytnúť interaktívne funkcie, ktoré vám umožnia nahrať alebo publikovať správy, príbehy, obrázky alebo diela na našich webových stránkach. Hoci sa snažíme chrániť tých, ktorí tieto aktivity používajú a zúčastnia sa na nich, odporúčame vám, aby ste boli opatrní pri zverejňovaní vašich osobných informácií alebo obrázkov vo verejných priestoroch, akými sú nástenky alebo iné funkcie spojené s online komunitami. Tieto informácie môžu zhromažďovať a používať ľudia, ktorých nepoznáte. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré v týchto priestoroch zverejníte, a nenesieme za ne zodpovednosť. Používanie týchto funkcií je na vaše vlastné riziko. Ak chcete požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z nášho blogu alebo z komunitného fóra, skontaktujte sa, prosím, s nami. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudeme schopní odstrániť vaše osobné údaje. V takom prípade by sme vás o tejto skutočnosti informovali a zdôvodnili nemožnosť odstránenia týchto údajov.


   Vezmite, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodneme zverejniť obrázok alebo správu, ktorú ste nám poskytli pomocou niektorej z týchto funkcií, môžeme spolu s týmto obrázkom alebo správou zverejniť tiež určité údaje o vás, ako napríklad vaše používateľské meno, krstné meno, prvé písmeno z vášho priezviska a/alebo mesto a krajinu, v ktorej žijete.
  • Online nakupovanie výrobkov Nestlé
   Niektoré z našich webových stránok vám umožnia nakupovať výrobky Nestlé prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného nami alebo našimi predajcami („internetový obchod Nestlé“), zatiaľ čo niektoré z našich stránok môžu obsahovať odkazy na stránky nepridružených spoločností predávajúcich výrobky Nestlé, ktoré nie sú pod správou Nestlé prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva („tretia strana“, alebo súhrnne „tretie strany“). Pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu Nestlé budete požiadaní o poskytnutie informácií o vašej kreditnej karte vrátane čísla kreditnej karty a fakturačnej a dodacej adresy a tiež o ďalšie základné kontaktné informácie (napr. telefón, e-mailová adresa). Tieto informácie sa používajú na realizáciu vášho nákupu a na potvrdenie vašej objednávky.


   Pokiaľ internetový obchod, v ktorom nakupujete, prevádzkuje tretia strana, môžeme vám pre vaše pohodlie poskytnúť priamy odkaz na obchod tejto tretej strany. Vezmite však na vedomie, že také webové stránky neprevádzkujeme my a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady ochrany osobných údajov. Partnerov na online predaj výrobkov Nestlé sme starostlivo vyberali a spolupracujeme iba s internetovými predajcami, ktorí (rovnako ako my) používajú priemyselný štandard šifrovania pri zhromažďovaní a spracúvaní objednávok na svojich webových stránkach. To pomáha zabrániť neoprávnenému elektronickému prístupu k vašim osobným údajom, akým je napríklad číslo vašej kreditnej karty. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov, akým je číslo vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.
  • E-pohľadnice, tell-a-friend (povedzte o nás priateľovi) a ďalšie jednorazové funkcie
   Osobné údaje vyžadované na e-pohľadnice, tell-a-friend a ďalšie odporúčacie funkcie alebo iné jednorazové funkcie (obvykle mená a e-mailové adresy) sú použité iba jednorazovo (napr. na odoslanie oznámenia) a nie sú nami ďalej ukladané. Ak sú funkcie tohto typu prístupné aj deťom mladším ako 13 rokov sú navrhované tak, aby bol najskôr zaručený súhlas rodičov.
  • Informácie súvisiace s pracovnými príležitosťami
   Vezmite, prosím, na vedomie, že v niektorých sekciách našich webových stránok nám môžete oznámiť informácie o vás alebo o spoločnosti, ktorú zastupujete v rámci vášho obchodného postavenia. Môže ísť napríklad o sekciu, kde môžete nahrať váš životopis alebo online žiadosť o zamestnanie, alebo o sekciu či kontaktný formulár na spracúvanie mediálnych požiadaviek. Hoci akékoľvek osobné údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú použité výhradne na ich stanovené účely (napr. životopis bude použitý iba v rámci procesu žiadosti o zamestnanie), na tieto informácie sa inak tieto Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.
  • Stránky o zdravotnej starostlivosti a o výžive
   Niektoré z našich webových stránok poskytujú nutričné a/alebo zdravotné informácie a nástroje, ktoré sú určené zdravotníckym pracovníkom, spotrebiteľom, alebo obidvom týmto skupinám. Okrem základných kontaktných informácií (napr. meno, e-mailová adresa atď.) môžu tieto webové stránky zhromažďovať aj špecifické alebo citlivé osobné informácie: (i) o praxi zdravotníckeho pracovníka (napr. názov ordinácie, lekárske/profesionálne tituly, spolupráca s nemocnicami, použitie nutričných výrobkov Nestlé pri liečbe pacientov atď.); (ii) o záujme spotrebiteľa o určité nutričné výrobky (napr. použitie nutričných výrobkov Nestlé, stravovacie a cvičebné návyky atď.); alebo (iii) diagnóza spotrebiteľa pri niektorých ochoreniach.


   Rovnako ako na iných webových stránkach sú tieto informácie použité na účely uvedené pri ich zhromažďovaní, t. j. na poskytovanie a zasielanie relevantných nutričných a/alebo zdravotných informácií používateľom a na poskytnutie prístupu k výhodám a nástrojom určeným iba pre členov.
  Nahor


 4. 4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?

  Pokiaľ sa rozhodnete neposkytnúť na požiadanie žiadne osobné údaje, možno sa nebudete môcť zúčastniť na niektorých aktivitách a personalizovaných funkciách na našich webových stránkach a môže dôjsť k obmedzeniu služieb a špeciálnych ponúk, ktoré vám môžeme ponúknuť. Napríklad ak odmietnete uviesť vašu e-mailovú adresu, nebudete môcť prijímať žiadne z našich newsletterov alebo vykonať akúkoľvek registráciu na našich webových stránkach. Ak odmietnete poskytnúť číslo vašej kreditnej karty, nebudete môcť nakupovať výrobky v internetovom obchode Nestlé. Na účely prechádzania našich webových stránok a na získavanie informácií o našich výrobkoch nám však nemusíte poskytovať žiadne vaše osobné údaje.

  Nahor


 5. 5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?

  Nestlé nebude nikdy sprístupňovať vaše osobné informácie žiadnej tretej strane, ktorá ich chce použiť na účely priameho marketingu, pokiaľ sme vás o tom vopred neinformovali a vy ste nám na to neposkytli výslovný súhlas.

  Nestlé môže sprístupňovať vaše osobné informácie svojim dcérskym spoločnostiam, ktoré sú pod riadením Nestlé Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (súhrnne „skupina Nestlé“). Nestlé môže tiež sprístupňovať vaše osobné informácie tretím stranám, ale iba v týchto prípadoch:

  Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia
  Môžeme používať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia, na zaistenie podpory interných funkcií našich webových stránok a na pomoc so správou webových stránok alebo s ich funkciami, programami a s propagačnými akciami. Niektoré z týchto tretích strán sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktorej pristupujete na túto webovú stránku. Napríklad náš hlavný poskytovateľ služieb webhostingu sa nachádza v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve (pozri tiež otázka 7 nižšie). Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s vašimi osobnými informáciami v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia vašich osobných informácií ako Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa nich budú vaše osobné informácie uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracovávané iba na základe špecifických pokynov firmy Nestlé.

  Partneri a spoločná propagácia
  Z času na čas sa môžeme zúčastniť na spoločnom programe alebo propagačnej akcii v rámci našich webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo s inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných informácií. Pokiaľ sú v rámci tiež propagačnej akcie vaše osobné údaje zhromažďované (alebo sprístupňované) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme vás o tom informovať pri zbere týchto dát. Pravidelne môžeme na našich webových stránkach spustiť tiež propagačnú akciu, ktorá zahŕňa výrobky alebo služby inej spoločnosti, a dáme vám možnosť zvoliť si, či chcete prijímať informácie priamo od danej tretej strany. Pokiaľ bude niektorá z týchto propagačných akcií prístupná tiež deťom do 13 rokov, budeme pred sprístupnením osobných údajov dieťaťa najskôr vyžadovať overiteľný súhlas rodičov.

  V rámci všetkých propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme tiež poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať vám prečítať si ich pred sprístupnením osobných informácií, lebo nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov. Ak si neželáte, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované inou spoločnosťou alebo sprístupňované inej spoločnosti, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa na danej akcii.

  Právne a obchodné prevody
  Vaše osobné informácie môžeme tiež sprístupňovať v prípade, keď to bude vyžadovať zákon, alebo ak bude podľa nášho úsudku taký úkon primerane nutný na dodržiavanie zákonných procesov, pri reakcii na akékoľvek nároky alebo na ochranu bezpečnosti a práv spoločnosti Nestlé, ich zákazníkov alebo verejnosti.

  V prípade fúzie alebo akvizície celej spoločnosti Nestlé alebo jej časti inou spoločnosťou, alebo v prípade, že by spoločnosť Nestlé mala predať alebo sa zbaviť časti alebo celej spoločnosti, nadobúdateľ by získal prístup k informáciám spravovaným spoločnosťou Nestlé, ktoré by mohli zahŕňať aj osobné údaje, v súlade s platnými právnymi predpismi. Podobne môžu byť osobné údaje prevedené v rámci podnikovej reorganizácie, konkurzného konania alebo inej podobnej udalosti, ak je to povolené a bude tak učinené v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Súhrnné informácie
  Môžeme sprístupňovať súhrnné demografické alebo prieskumové informácie tretím stranám, ale tieto informácie sú v anonymnej forme a neobsahujú žiadne osobné údaje. Súhrnné informácie, ktoré sprístupňujeme, môžu obsahovať anonymné informácie, ktoré sú zachytené prostredníctvom použitia cookies a iných podobných technológií sledovania, ako je vysvetlené nižšie v otázke 8.

  Nahor


 6. 6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?

  Nasledujúci text popisuje možnosti, ktoré máte v súvislosti s zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov našou stranou.

  1. Vždy máte možnosť neposkytovať nám žiadne osobné údaje. Ak si však zvolíte túto možnosť, bude obmedzené množstvo aktivít a funkcií, ktoré vám môžeme poskytnúť, ako už bolo vysvetlené vyššie v otázke 4.
  2. Pokiaľ si neželáte dostávať newslettery, alebo iné oznámenia, a/alebo služby z webovej stránky, alebo značky spoločnosti Nestlé, neprihlasujte sa, prosím, na odber týchto oznámení alebo služieb pri registrácii. Ak ste tak urobili a napokon chcete tento odber odhlásiť, otvorte, prosím, príslušnú sekciu na našich webových stránkach a upravte vaše nastavenie.
  3. Spolu s každým e-mailovým marketingovým oznámením, ktoré vám zasielame, vám tiež poskytujeme možnosť ukončiť ďalšie prijímanie marketingových oznámení (t. j. odhlásiť odber). Stačí postupovať podľa pokynov na odhlásenie odberu uvedených v e-maile.
  4. Vždy môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na našej webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte, prosím, zodpovedajúcu sekciu na našich webových stránkach (ak je dostupná).

  Pokiaľ niektorý z mechanizmov uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si želáte urobiť inú požiadavku, obráťte sa, prosím, na nás.

  Okrem toho, ak ste sa zúčastnili na niektorej propagačnej akcii alebo programe, na ktorom sa zúčastnila aj niektorá tretia strana, a v rámci tejto akcie ste súhlasili s odberom oznámení priamo od tejto tretej strany, budete sa musieť na odhlásenie odberu týchto oznámení skontaktovať priamo s touto treťou stranou. Tento proces môže byť popísaný v zásadách ochrany osobných údajov danej tretej strany.

  Nahor


 7. 7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?

  Nestlé je globálna spoločnosť a vaše osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice. Môžu byť prenesené do krajín, ktoré majú rôzne úrovne zákonov o ochrane osobných údajov v porovnaní s krajinami, z ktorých ste vaše osobné údaje poskytli. Vaše osobné údaje môžu byť tiež prenesené medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny Nestlé, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách. Nestlé vždy prijme príslušné zákonné opatrenia na zachovanie bezpečnosti osobných informácií v priebehu prenosu aj v mieste určenia.

  Server, ktorý sprístupňuje túto stránku, sa môže nachádzať mimo krajiny, z ktorej ste na túto stránku pristúpili. Náš hlavný poskytovateľ služieb webhostingu vo väčšine našich webových stránok sa nachádza v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve. Tento poskytovateľ je viazaný písomnou zmluvou v súlade s platnými právnymi predpismi SR, ktorá zaisťuje vysoký štandard ochrany súkromia a vyžaduje (okrem iných ustanovení), aby postupoval iba podľa pokynov firmy Nestlé a priebežne vykonával všetky technické opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

  Nahor


 8. 8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?

  Nestlé využíva technológiu sledovania („Cookies“, „IP adresy“, „Log súbory“, „webové majáky“) na zhromažďovanie určitých informácií, ako napríklad typ prehliadača a operačný systém, odkazujúca stránka, cesta cez stránku, ISP doména atď. s cieľom zlepšiť použitie a funkčnosť našich webových stránok a na lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby ponúkané na týchto stránkach. Technológie sledovania nám umožňujú prispôsobovať naše webové stránky vašim osobným potrebám.

  Cookies
  Používame cookies na zlepšenie použitia a funkčnosti našich webových stránok a na lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby na nich ponúkané. Ukladanie cookies vo vašom počítači poskytuje ľahký a pohodlný spôsob, ako môžeme personalizovať alebo zlepšovať váš zážitok pri používaní našich webových stránok, a umožňuje nám zlepšiť vašu budúcu návštevu. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o politike Nestlé ohľadom cookies a o vašich právach, navštívte, prosím, sekciu Nestlé zásady použitia cookies.

  IP adresy
  Môžeme sledovať IP adresy na účely (okrem iného): (i) riešenia technických problémov, (ii) udržovania bezpečnosti a ochrany webových stránok, (iii) obmedzovania prístupu na naše webové stránky určitým používateľom a (iv) na lepšie pochopenie spôsobu využitia našich stránok. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti na identifikáciu vášho počítača pri každom prihlásení na internet.

  Log súbory
  My (alebo tretia strana v našom mene) môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré zaznamenávajú aktivitu webovej stránky a zhromažďujú štatistiky o návykoch prehliadania webových používateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného (i) informácie o prehliadači a o operačnom systéme používateľa, (ii) informácie o relácii používateľa (ako napríklad URL adresa, z ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky, aké stránky zobrazoval a ako dlho) a (iii) ďalšie podobné navigačné alebo clickstream dáta. Informácie zachytené v našom log súbore tiež používame na naše interné marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať online služby, ktoré vám poskytujeme. Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené so žiadnym konkrétnym používateľom.

  Webové majáky
  Môžeme používať webové majáky (alebo priehľadné GIF-y) na našich webových stránkach alebo ich zahrnúť do e-mailových správ, ktoré vám zasielame. Webové majáky (tiež známe ako „webové blchy“) sú malé reťazce kódu, ktoré umožňujú použiť grafický obrázok na webovej stránke alebo v e-mailovej správe na účely prenosu dát späť k nám. Informácie zhromažďované prostredníctvom webových majákov môžu obsahovať niektoré informácie popísané vyššie v sekcii IP adresy a tiež informácie o tom, ak používateľ reaguje na e-mailovú kampaň (napr. čas otvorenia e-mailu, kam používateľ z e-mailu pokračuje atď.). Informácie z webových majákov používame na rôzne účely vrátane, ale nie výhradne na reporting prevádzky na stránke, na počítanie unikátnych prístupov, reklamu a e-mailový audit, na reporting a personalizáciu.

  Nahor


 9. 9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé voči spamovým e-mailom? Spamovanie znamená, že sú vám bez vášho súhlasu zasielané nevyžiadané e-maily obsahujúce reklamy alebo marketingové materiály. Nestlé NEROZOSIELA spamové e-maily. Spoločnosť Nestlé používa antispamový nástroj na ochranu svojich zamestnancov pred spamovaním. Rozosielanie e-mailov bez súhlasu je v mnohých krajinách nezákonné. Nebudeme používať vaše osobné údaje (vrátanie e-mailovej adresy) na účely priameho marketingu alebo na následnú komunikáciu, pokiaľ nám nedáte svoj VÝSLOVNÝ súhlas. Ten sa nazýva „OPT-IN“ súhlas. Nestlé tiež nesprístupňuje žiadne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, ktorá by vaše údaje používala na rozosielanie spamových e-mailov. Webové stránky Nestlé vám umožňujú dostávať e-maily obsahujúce marketingové informácie. Každý e-mail odoslaný spoločnosťou Nestlé obsahuje možnosť zrušiť zasielanie e-mailov. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že ste dostali nevyžiadanú poštu od spoločnosti skupiny Nestlé Group, ihneď sa s nami, prosím, skontaktujte. Nahor


 10. 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

  Osobné informácie, ktoré nám zašlete prostredníctvom tejto webovej stránky, môžeme uchovávať v našich databázach. Vaše osobné údaje budú uchovávané skupinou Nestlé iba tak dlho, ako je to primerane nutné, pričom sa vezme do úvahy naša potreba odpovedať na otázky alebo vyriešiť problémy, poskytnúť lepšie a nové služby a dodržiavať platné právne predpisy. To znamená, že môžeme uchovávať vaše osobné informácie v primeranej lehote potom, čo ste požiadali o odstránenie vašich registračných údajov. Po uplynutí tejto lehoty budú vaše osobné informácie riadne odstránené zo všetkých systémov v skupine Nestlé Group.

  Pripomíname, že máme právo vaše osobné údaje kedykoľvek zmazať. Pozri otázka 6 vyššie.

  Nahor


 11. 11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?

  Sme si vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí na internete a toho, že informácie zhromažďované od detí do 13 rokov („deti“ alebo „dieťa“) vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Preto sme vyvinuli nasledujúce zásady na online zhromažďovanie, použitie a oznamovanie osobných údajov detí. Odporúčame, aby rodičia prechádzali naše webové stránky so svojimi deťmi a aby deťom pripomenuli, že pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov by sa mali s rodičmi poradiť.

  Väčšina internetových stránok prevádzkovaných Nestlé S.A. nie je zameraná na deti a vedome nepožaduje alebo nezhromažďuje osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Na niektorých z našich webových stránkach, ktoré môžu byť zamerané na ľudí všetkých vekových kategórií, môžeme podniknúť opatrenia, ktoré zaistia, aby záujemcovia o registráciu alebo oznámenie osobných údajov spĺňali určitú vekovú požiadavku.

  Nasleduje popis našich postupov pre tie webové stránky, ktoré sú zamerané alebo zhromažďujú informácie od detí mladších ako 13 rokov.

  Zhromažďovanie informácií o deťoch

  Anonymné alebo neosobné informácie

  Všeobecne si môžu deti prechádzať naše webové stránky, prehliadať obsah a hrať hry bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov, akým je meno alebo e-mailová adresa. Na niektorých webových stránkach môžu byť deti požiadané, aby poskytli anonymné alebo neosobné informácie (napr. používateľské meno, heslo, krstné meno alebo mesto a krajina) s cieľom získať prístup k personalizovaným funkciám alebo k funkciám, ktoré umožňujú deťom sledovať najvyššie skóre v hrách, ukladať obľúbené položky, upravovať webové stránky alebo vykonávať ďalšie podobné aktivity. Pokiaľ sú na registráciu potrebné iba anonymné informácie, môžeme deťom umožniť použiť ich deň narodenia (iba mesiac a deň) ako ich heslo. Vďaka tomu si deti ľahko zapamätajú svoje heslo.

  Osobné informácie

  V prípade stránky, ktorá zhromažďuje osobné informácie o deťoch (ako je to v prípade niektorých newsletterov, súťaží, lotérií a iných podobných akcií), môžu zhromažďované informácie zahŕňať meno a e-mailovú adresu dieťaťa a meno a e-mailovú adresu rodiča okrem ďalších informácií, ktoré sú potrebné na poskytnutie požadovanej funkcie či služby (napr. mesiac a deň narodenia na blahoželania k narodeninám). Obvykle sú tieto informácie ukladané a používané iba v prípade, keď sme najskôr dostali overiteľný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu („rodič“). Mechanizmus používaný na získanie súhlasu rodičov sa môže líšiť v závislosti od informácií potrebných na danú aktivitu a od zamýšľaného účelu takých informácií. Napríklad pokiaľ sa dieťa prihlási na odber newslettera alebo vykoná registráciu pri inej funkcii na našej webovej stránke, môžeme poslať rodičom oznámenie e-mailom a v závislosti od danej funkcie rodičom oznámiť, či chcú svoje dieťa odhlásiť, alebo či chcú poskytnúť svoj súhlas. Pokiaľ rodič poskytne potrebný súhlas, môžeme poslať ešte potvrdzujúci e-mail. Ak sa však rodič rozhodne neprihlásiť svoje dieťa alebo nepovolí danú aktivitu či registráciu, všetky informácie, ktoré nám už dieťa oznámilo, budú odstránené. V iných prípadoch, keď sa dieťa zúčastní (i) na súťaži a získa cenu, alebo (ii) na aktivite, ktorá zahŕňa možné zverejnenie osobných údajov dieťaťa alebo jeho príbeh na webových stránkach, môžeme vyžadovať spoľahlivejšie formy súhlasu, ako napríklad písomný súhlas rodiča. Okrem toho rodičia budú mať v prípade potreby možnosť dať súhlas na zhromažďovanie a použitie osobných údajov dieťaťa a zároveň nesúhlasiť so sprístupnením týchto údajov tretím stranám.

  Za každých okolností budeme osobné údaje detí zhromažďovať iba so súhlasom rodičov. Množstvo zhromažďovaných osobných údajov tiež obmedzíme len na údaje nutné na účasť dieťaťa na danej aktivite. To znamená, že pokiaľ nepotrebujeme konkrétnu informáciu o vašom dieťati (napr. telefónne číslo), aby sme ho mohli prihlásiť na odber newslettera, jednoducho ho nebudeme ani vyžadovať. Pokiaľ si chcete prečítať viac informácií o opatreniach, ktoré používame na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov detí, pozrite sa, prosím, do sekcie o bezpečnosti vyššie.

  Nezhromažďujeme žiadne osobné informácie o deťoch pomocou pasívnych mechanizmov zberu dát, ako sú cookies, informácie obsiahnuté v cookies však môžu byť spojené s osobnými údajmi dieťaťa. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ďalšie technológie sledovania, nájdete v príslušnej sekcii Nestlé zásady použitia cookies.

  Použitie osobných údajov detí

  Po zbere osobných údajov detí sú tieto údaje použité iba na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené a na ktoré dal súhlas rodič (v prípade, že bol súhlas rodiča vyžadovaný). Napríklad pokiaľ sa dieťa prihlási (a rodič poskytne svoj súhlas) na odber elektronického newslettera alebo oznámenia, e-mailová adresa dieťaťa bude použitá na doručenie požadovaných oznámení.

  Prístup/kontrola rodičov

  Pokiaľ ste rodič, ktorý nám dal súhlas na zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov vášho dieťaťa, môžete kedykoľvek vykonať nasledujúce:

  1. Skontrolovať osobné údaje vášho dieťaťa na príslušnej stránke na súhlas rodičov/kontrolu. Odkaz na túto stránku nájdete v oznámeniach, ktoré sme vám poslali pri prvej žiadosti o váš súhlas.
  2. Prerušiť ďalšie používanie alebo zhromažďovanie osobných údajov vášho dieťaťa (napr. odhlásiť odber). Ak tak chcete urobiť, navštívte, prosím, stránku na odhlásenie na webovej stránke, na ktorej sa vaše dieťa registrovalo, alebo sa riaďte pokynmi na odhlásenie odberu obsiahnutými v newslettere alebo v e-maile, ktorý je zasielaný na e-mailový účet vášho dieťaťa.
  3. Požiadajte o zmazanie osobných údajov vášho dieťaťa pomocou postupu popísaného v bode 2 vyššie. Odhlásením odberu pre vaše dieťa zároveň dôjde k zmazaniu jeho/ich osobných údajov v našich záznamoch.

  Pokiaľ niektorá z možností uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si želáte uplatniť inú požiadavku, prejdite, prosím (i) dokumentáciu, ktorú ste dostali pri udeľovaní vášho súhlasu; alebo (ii) sa s nami skontaktujte. Uistite sa, prosím, že máte pripravené nasledujúce informácie na účely overovania: meno a e-mailovú adresu vášho dieťaťa, vaše meno a e-mailovú adresu a názov webovej stránky, na ktorej je vaše dieťa registrované.

  Pokiaľ vášmu dieťaťu povolíte registrovať sa na webovej stránke alebo sa zúčastniť na ďalších aktivitách prístupných deťom vo veku do 13 rokov, vaše dieťa bude mať možnosť kontrolovať, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje spojené s danou registráciou či aktivitou. To môže zahŕňať aj možnosť odhlásiť sa z danej aktivity či funkcie, na ktorú ste dali súhlas.

  Nahor


 12. 12. Pripájame sa na iné webové stránky mimo Nestlé?

  Túto webovú stránku môžeme pomocou odkazu prepájať s inými stránkami spoločností alebo organizácií (súhrnne „webové stránky tretích strán“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán, pretože nespadajú pod našu správu. Pokiaľ pomocou poskytnutého odkazu navštívite stránky tretích strán, prevádzkovatelia týchto stránok môžu zhromažďovať vaše osobné informácie. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov sa, prosím, uistite, že ste spokojný so zásadami ochrany osobných údajov v rámci týchto webových stránok tretích strán. Snažíme sa čo najlepšie zaistiť, aby všetky webové stránky tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, mali ekvivalentné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ale nemôžeme niesť zákonnú ani akúkoľvek inú zodpovednosť za aktivity, zásady ochrany osobných údajov alebo za úroveň dodržovania súkromia na týchto webových stránkach tretích strán.

  Nahor


 13. 13. Ako sa s nami môžete skontaktovať?

  Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, obráťte sa, prosím, na nás listom na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, pošlite elektronickú správu na consumer.service@sk.nestle.com alebo zavolajte na 0800 135 135.

  Nahor

Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.