You have reached the website

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

Podmienky používania

Ochrana osobných údajov

Všeobecné predajné podmienky

Registrácia spoločnosti

PRAVIDLÁ A PODMIENKY programu – ODPORÚČANIE PRIATEĽOM NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Pravidlá vernostného programu PREMIO

 

I.  Podmienky používania

1. Súhlas a zmena podmienok používania

1.1 Váš vstup na webové stránky spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. (ďalej len „Webové stránky“ a spoločnosť „Nestlé“) a ich používanie sa týka aj spoločností prepojených na spoločnosti„Nestlé“ a riadia sa týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“). Vstupom na stránky spoločnosti Nestlé, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a bez výhrad prijali tieto Podmienky používania v znení všetkých nami vydaných zmien.

1.2 Ak sa rozhodneme upraviť Podmienky používania, zverejníme novú verziu na našich Webových stránkach. Preto vám odporúčame Podmienky používania pravidelne kontrolovať a oboznámiť sa so všetkými zmenami.

 

2. Autorské práva a duševné vlastníctvo


2.1 Obsah našich Webových stránok, a najmä, nie však výhradne, texty, značky, logá, diagramy, fotografie, videá, zvuky, hudba, úprava, dizajn, know-how, technológie, produkty a výrobné a organizačné procesy sú majetkom spoločnosti Nestlé alebo spoločností s ňou prepojených, alebo sa používajú so súhlasom vlastníkov, a preto sú primerane chránené autorským právom, ochrannými známkami, patentmi a všetkými ostatnými právnymi prostriedkami ochrany duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré podľa príslušných zákonov existujú.

2.2 S výnimkou prípadov uvedených v čl. 3 týchto Podmienok používania nemožno nič z obsahu našich stránok vykladať ako udelenie licencie alebo práva použiť akýkoľvek obsah našich Webových stránok.

 

3. Používanie Webových stránok

3.1 Obsah našich Webových stránok je možné stiahnuť, zobraziť alebo vytlačiť výhradne na osobné nekomerčné použitie, a to s tým, že sa všetky označenia a upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva zachovajú a že sa budú reprodukovať vo všetkých informačných alebo iných stiahnutých materiáloch. Akékoľvek iné použitie vrátane rozmnožovania, úpravy, distribúcie, prenosu alebo vysielania obsahu Webových stránok, úplne alebo čiastočne a akýmkoľvek spôsobom, je prísne zakázané, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť Nestlé vopred poskytne písomný súhlas.

3.2 Nestlé netvrdí a nezaručuje, že použitie akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho z jej Webových stránok neporuší práva tretích strán.

 

4. Informácie, ktoré sa nepovažujú za dôverné

4.1 Všetky osobné identifikačné údaje a informácie, ktoré cez Internet používatelia zadajú na Webové stránky, sú chránené a spracúvané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov (https://www.dolce-gusto.sk/policy-privacy/) spoločnosti Nestlé. Spoločnosť Nestlé  odporúča, aby ste si pred poskytnutím osobných identifikačných údajov a informácií pozorne prečítali Zásady ochrany osobných údajov. 

4.2 Akékoľvek iné informácie alebo materiály, vrátane akýchkoľvek dát, otázok, pripomienok, návrhov, nápadov, grafov atď., ktoré sa spoločnosti Nestlé oznámia prostredníctvom Internetu, elektronickou poštou alebo inak, sa nepovažujú a nebudú sa považovať za dôverné ani za výlučné vlastníctvo osôb, ktoré tieto informácie oznamujú. Čokoľvek, čo umiestnite na Webové stránky Nestlé alebo pošlete, sa stáva majetkom spoločnosti Nestlé a môže sa voľne použiť na akýkoľvek účel vrátane, nie však výhradne, rozmnožovania, rozširovania, prenosu, vysielania a umiestnenia na Internet. Nestlé má najmä právo voľne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré obsahuje akékoľvek také oznámenie, ktoré bolo poslané na Webové stránky. Tieto informácie a materiály sa môžu použiť na akýkoľvek účel vrátane, nie však výlučne, na potreby vývoja, výroby, reklamných a marketingových produktov, ktoré využívajú takéto informácie. Za takéto použitie neprislúcha žiadna odmena osobám, ktoré informácie poskytli, ani nikomu inému.

4.3 Poslaním informácií potvrdzujete, že ste vlastníkom poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah nie je znevažujúci a že jeho použitím spoločnosť Nestlé nebude porušovať práva žiadnych tretích strán. Spoločnosť Nestlé nie je povinná poskytnuté informácie použiť.

 

5. Vylúčenie záruky

5.1 Bez toho, aby bol dotknutý čl. 6 týchto Podmienok používania, sa všetky informácie a materiály dostupné na Webovej stránke poskytujú tak, ako sú k dispozícii, a bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky akéhokoľvek charakteru. 

5.2 Spoločnosť Nestlé nezodpovedá za to, že obsah Webových stránok bude zodpovedať očakávaniam používateľov, že stránky budú k dispozícii nepretržite, včas, bezpečne a informácie budú správne. 

5.3 Niektoré právne poriadky nemusia niektoré z týchto obmedzení dovoľovať a je možné, že sa niektoré z uvedených obmedzení na Vás nebudú vzťahovať. 

5.4 Rady ani informácie poskytnuté ústne alebo písomne, získané od spoločnosti Nestlé alebo pri využívaní služieb, ktoré sú k dispozícii na Webovej stránke, nezakladajú poskytnutie akýchkoľvek záruk, ktoré by sa ich týkali a ktoré nie sú výslovne poskytnuté v týchto Podmienkach používania.

 

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1Na Webové stránky vstupujete, používate ich, prezeráte si ich na vlastné riziko a nebezpečenstvo. 

6.2 Používateľ si je vedomý toho a súhlasí s tým, že v rámci zákonných možností, spoločnosť Nestlé, žiadna z prepojených spoločností ani žiadny iný subjekt, ktorý sa podieľal na vytvorení, výrobe alebo prevádzke Webových stránok, nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame či ďalšie škody, poškodenie dobrej povesti, vzniknuté náklady, straty, zníženie obratu alebo zisku alebo vznik zodpovednosti akéhokoľvek druhu (a to aj v prípade, že spoločnosť Nestlé o vzniku takejto škody vedela alebo mohla vedieť), ktoré by mohli používateľovi vzniknúť v dôsledku prístupu alebo používania Webových stránok alebo ich obsahu alebo, naopak, nemožnosti použiť Webové stránky alebo ich obsah. 

6.3 Všetky materiály, ktoré používateľ stiahne alebo inak získa počas používania Webových stránok, získava na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Spoločnosť Nestlé neprijíma zodpovednosť za žiadne poškodenie alebo napadnutie počítačového vybavenia používateľov vírusom ani za iné škody na majetku, spôsobené vstupom na Webové stránky, ich použitím alebo sťahovaním akéhokoľvek materiálu z Webových stránok. Rovnako nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nezákonné vniknutie alebo zásah do informačných systémov. 

6.4 Spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo prerušiť alebo zrušiť niektorú alebo všetky funkcie svojich Webových stránok. Spoločnosť Nestlé neprijíma zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo zastavenie niektorých alebo všetkých funkcií svojich Webových stránok, spôsobených konaním alebo opomenutím spoločnosti Nestlé alebo tretích osôb.

 

7. Zmena informácií


Webové stránky môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. Spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, opravy a/alebo zlepšenia obsahu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ale nie je nijako povinná vykonať také úpravy.

 

8. Dostupnosť produktov/služieb

Webové stránky môžu obsahovať informácie o produktoch a službách spoločnosti Nestlé na celom svete, pričom nie všetky produkty a služby sú dostupné na všetkých trhoch. Odkaz na produkt alebo službu spoločnosti Nestlé na Webovej stránke nemusí znamenať, že takýto výrobok alebo služba je alebo bude k dispozícii vo Vašej lokalite.

 

9. Odkazy

9.1 Ako službu návštevníkom môžu Webové stránky obsahovať hypertextové odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkuje alebo nekontroluje spoločnosť Nestlé. Spoločnosť Nestlé nenesie zodpovednosť za obsah, zákonnosť, presnosť alebo funkcie takýchto stránok. 

9.2 Vytváranie hypertextových odkazov na Webových stránkach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nestlé zakázané.

 

10. Údaje o spotrebe

 

Po pripojení kávovaru k mobilnej aplikácii NESCAFÉ Dolce Gusto bude Nestlé zhromažďovať údaje potrebné na riadne fungovanie kávovaru a mobilnej aplikácie (napr. ID kávovaru, krajina, jazyk, verzia firmvéru, údaje o spotrebe a údržbe). Tieto údaje bude spoločnosť Nestlé využívať len na pravidelnú aktualizáciu firmvéru vašej mobilnej aplikácie a/alebo kávovaru, a to na účely odstránenia technických a programových chýb, pridania nových nápojov do mobilnej aplikácie a zároveň na účely zlepšenia zážitku pri prezeraní jednotlivých stránok.

 

11. Spoločné ustanovenia


11.1 Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu týkajúcu sa prístupu a používania Webových stránok a ich obsahu, uzavretú medzi spoločnosťou Nestlé a používateľom Webových stránok. Akékoľvek iné podmienky alebo pravidlá vydané spoločnosťou Nestlé, ktoré upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Nestlé a používateľmi Webových stránok, týkajúce sa akejkoľvek služby alebo nákupu výrobkov dopĺňajú tieto Podmienky používania; v prípade rozporu medzi nimi a inými pravidlami alebo podmienkami majú iné podmienky a pravidlá prednosť pred týmito Podmienkami používania. 

11.2 Skutočnosť, že spoločnosť Nestlé toleruje porušenie niektorej z povinností používateľa, stanovených v Podmienkach používania alebo nevymáha svoje právo vyplývajúce z Podmienok používania alebo zo zákona, sa nemôže vykladať ako vzdanie sa práva alebo presadzovania takýchto práv spoločnosťou Nestlé. 

11.3 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania odporovalo akémukoľvek zákonu alebo inému právnemu predpisu, existujúcemu alebo budúcemu, sa takéto ustanovenie považuje za neaplikovateľné. Všetky ostatné ustanovenia Podmienok používania zostávajú platné a účinné.

11.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmienok používania sa používajú pre prehľadnosť a žiadnym spôsobom nemenia ani neupravujú Podmienky používania.

 

Nestlé Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 

II. Ochrana osobných údajov 

Nestlé nikdy neposkytuje vaše dáta tretím stranám na účely priameho marketingu, ak nám na to nedáte výslovný súhlas.

V prísne obmedzenej miere poskytujeme potrebné osobné údaje svojim poskytovateľom služieb, ktorí sú (okrem iného) zodpovední za doručovanie Vami objednaného tovaru. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní zachovať dôvernosť vašich údajov v rovnakej miere ako Nestlé.

Ďalšie informácie týkajúce sa Ochrany súkromia nájdete na www.nestle.sk (https://www.nestle.cz/sk/info/ochrana-sukromia).

1.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom: Košovská cesta 11, Prievidza, PSČ 927 71, IČO: 31 568 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 3614/R (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), realizuje predaj výrobkov NESCAFÉ Dolce Gusto (ďalej len „výrobkov“) takisto prostredníctvom webových stránok označených www.dolce-gusto.sk  Registrácia na týchto stránkach a uskutočnenie objednávky výrobkov vyžaduje poskytnutie osobných údajov zákazníka.

 2.  Nakladanie s osobnými údajmi a ich spracúvanie:

2.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom: Košovská cesta 11, 927 71 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 3614/R. Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov) v mene prevádzkovateľa, sú spoločnosti 2FRESH s.r.o. a HOPI s.r.o..

2.2. Dotknutými osobami sú zákazníci, ktorí si objednávajú výrobky prostredníctvom webových stránok označených www.dolce-gusto.sk 

2.3. Označením políčka súhlasu a odoslaním správy vyslovuje zákazník svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“), s tým, 

aby jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, elektronická (e-mailová) adresa (ďalej len „osobné údaje“), 

na účely: 

(i) uskutočnenia dodávok,

(ii) elektronickej evidencie tržieb (EET) uvedené v článku III. bode 18 týchto Všeobecných obchodných podmienok,

(iii) zisťovania spokojnosti zákazníka s poskytovanými službami, 

(iv) vykonávania prieskumu obchodu a služieb, 

(v) vykonávania iných marketingových, reklamných a prieskumných účelov, 

(vi) vytvárania databázy zákazníkov, 

(vii) vedenia štatistiky zhromažďovala a spracovávala spoločnosť,

(ďalej len „účely“).

Zákazník dáva spoločnosti súhlas s používaním svojich osobných údajov na zvolené vyššie uvedené účely.

2.4. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené iba prevádzkovateľovi osobných údajov a sprostredkovateľom osobných údajov. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia a výslovného súhlasu zákazníka sprístupnené, ibaže povinnosť poskytnúť osobné údaje zákazníka vyplýva zo zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sa spracujú iba na uvedené účely a spôsobom nepoškodzujúcim zákazníka. 

2.5. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať písomne, a to listom adresovaným do sídla spoločnosti.

2.6. Zákazník má podľa zákona OOÚ právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov, právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušili svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona OOÚ.

2.7. Ak zákazník požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácie. Každý zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). 

2.8. Odvolanie súhlasu, uplatnenie práv je možné uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného podania na adresu sídla prevádzkovateľa. 

2.9. Prevádzkovateľ ani jeho sprostredkovatelia nezamýšľajú prenos osobných údajov zákazníkov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

2.10. Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané po dobu trvania ich registrácie na webových stránkach označených www.dolce-gusto.sk  a 5 rokov po ukončení registrácie na týchto webových stránkach.

2.11. Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia nespracúvajú osobné údaje zákazníkov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona OOÚ.

III.  Všeobecné predajné podmienky

1.1. Všetky objednávky urobené u spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom: Košovská cesta 11, Prievidza, PSČ 927 71, IČO: 31 568 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 3614/R (ďalej len „spoločnosť“ alebo „predávajúci“), prostredníctvom Internetu a následné zmluvné vzťahy sa riadia Všeobecnými podmienkami predaja a platnou legislatívou. Všeobecné predajné podmienky (ďalej aj len „VPP“) majú prednosť pred ostatnými predajnými podmienkami.

1.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť aktuálne Všeobecné predajné podmienky uverejnením ich nového znenia na týchto webových stránkach. 

 2. Registrácia

2.1. Pri vypĺňaní registrácie musia byť všetky zadané povinné registračné údaje správne a úplné.

2.2.  Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť o zmene adresy alebo iných zmenách prostredníctvom aktualizácie svojich osobných údajov na týchto webových stránkach.

2.3. Pred registráciou sa zákazník musí oboznámiť s nasledujúcimi faktami, ktoré sú dostupné na webových stránkach e-shopu s názvom – označením „Obchodné podmienky“.

Zákazník je povinný sa oboznámiť s:

(i) označením tovaru alebo služby a popisom ich hlavných vlastností, (ii) cenou tovaru alebo služby, prípadne so spôsobom jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov, (iii) spôsobom platby a spôsobom dodania alebo plnenia, (iv) s nákladmi na dodanie, a ak tieto náklady nemožno určiť vopred, s informáciou, že sa môžu dodatočne účtovať, (v) údajmi o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a s ďalšími podmienkami na uplatňovanie týchto práv, ktoré sú súčasťou VPP.

3. Heslo

3.1. Pri vypĺňaní registrácie bude zákazník vyzvaný na vytvorenie hesla. Toto heslo je povinný zachovať v tajnosti a nesmie ho poskytnúť nikomu inému.

3.2. Zákazník je plne zodpovedný za činnosti súvisiace s používaním hesla a so zadávaním objednávok, a to aj v prípade, že sa tieto aktivity uskutočnili bez jeho vedomia.

3.3. Ak má zákazník podozrenie, prípadne sa dozvie, že jeho heslo pozná či používa iná osoba, je o tom povinný ihneď informovať spoločnosť.

4. Objednávky

4.1. Pred odoslaním objednávky použitím elektronických prostriedkov bude zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.

4.2. Zadaním objednávky prostredníctvom týchto webových stránok sa zákazník v súlade so Všeobecnými predajnými podmienkami zaväzuje kúpiť vybratý tovar.

4.3. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že množstvo výrobkov, ktoré spoločnosť ponúka na svojich webových stránkach, je obmedzené dostupnými skladovými zásobami. Ak dostupné skladové zásoby neumožnia dodávku objednaného tovaru, nie je to dôvodom na vznesenie akéhokoľvek nároku zákazníka voči spoločnosti.

4.4. Objednávky sú platné iba v prípade, že dodacia adresa  je na území Slovenskej republiky. Predaj cez internetový obchod je určený výlučne fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. V inom prípade Vám bude Vaša objednávka stornovaná a nebude možné tovar dodať.

5. Potvrdenie objednávky

5.1. Objednávka zadaná na týchto webových stránkach je záväzná jej odoslaním.

5.2. Spoločnosť má plné právo na odmietnutie objednávky, pokiaľ objednaný tovar nie je na sklade, prípadne už sa nevyrába.

5.3. Informácie prijaté spoločnosťou sú riadnym dokladom o objednávke a celej transakcii. Údaje, ktoré dostane platobný systém, sú riadnym dokladom o finančných transakciách.

6. Ceny

6.1. Ceny objednaného tovaru sú uvedené v cenníku na webových stránkach ku dňu zadania objednávky. Tieto ceny sú vrátane DPH, ale nezahŕňajú poplatky za doručenie.

6.2. Poplatky za doručenie sa účtujú podľa sadzby uvedenej na týchto webových stránkach ku dňu zadania objednávky. 

7. Doručenie

7.1. Všetky objednávky potvrdené spoločnosťou budú doručené na adresu uvedenú pri zadaní objednávky.

7.2. Spoločnosť vynaloží všetko úsilie na to, aby bol tovar doručený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po prijatí objednávky. 

9. Overenie tovaru

9.1. Zodpovednosť za overenie množstva a stavu tovaru pri doručení nesie zákazník.

9.2 Zákazník je povinný v okamihu prijatia vizuálne skontrolovať kvalitu zásielky, a ak je viditeľne poškodená, zásielku odmietnuť a neprebrať, spísať s vodičom zápis o dôvode neprevzatia a kópiu zápisu (príp. fotografiu) poslať do troch dní spoločnosti.

9.3. V prípade, že zákazník po prevzatí zásielky, ktorá nie je zjavne poškodená, zistí, že je tovar poškodený alebo chýba, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu. Práva zákazníka sa riadia všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to najmä § 612 a nasl.

9.4. Práva spotrebiteľov podľa osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. 

10. Vrátenie tovaru

10.1. V prípade akejkoľvek nespokojnosti s poslaným tovarom má zákazník právo tento tovar vrátiť, a to do štrnástich dní od prijatia objednaného tovaru.

10.2. Spoločnosť požaduje, aby bol vrátený tovar v neporušenom stave, aby bol k nemu priložený príslušný daňový doklad a aby bol, pokiaľ možno, v pôvodnom balení. Pri potravinách je pôvodný neporušený obal podmienkou prípadného uznania reklamácie.

10.3. Hneď ako sa tovar riadne vráti, vráti spoločnosť zákazníkovi sumu zaplatenú za tento tovar. Zákazník uhradí náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemožno pre jeho charakter vrátiť bežnou poštou. Ak zákazník zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý spoločnosť ponúka, vráti spoločnosť zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru

11. Platba

11.1. Zákazník hradí cenu dodaného tovaru pri jeho prevzatí. Platba na faktúru je možná pri splnení podmienok stanovených spoločnosťou. Zákazník má možnosť si tieto podmienky zistiť od spoločnosti a pri ich splnení sa mu udelí súhlas s touto formou úhrady.

12. Oneskorená platba

12.1. V prípade oneskorenej platby sa bude zákazníkovi účtovať zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej sumy spolu s nákladmi na administratívne a právne úkony.

12.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť všetky nové objednávky až do úplného zaplatenia dlžnej sumy.

13. Záruka na prístroj

13.1. Na prístroje kúpené prostredníctvom týchto webových stránok sa vzťahuje záruka ich výrobcu v súlade s podmienkami uvedenými v sprievodnej dokumentácii.

13.2. Podrobné informácie o záruke poskytovanej výrobcom získate v záručnom vyhlásení. Táto záruka nemá žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.

13.3. Zákazník oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

13.4. Ak zákazník nezvolí svoje právo včas, má právo podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť

b) zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

d) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

e) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

13.5. Kým zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.

13.6. Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 14. Popredajný servis

14.1. Ak sa pri prístroji stretnete s nejakými problémami alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa jeho prevádzky, údržby a popredajného servisu, požiadajte spoločnosť o radu a pomoc telefonicky prostredníctvom tel. č. 0800 135 135 alebo e-mailom na e-mailovej adrese info@nestle.sk.

14.2. Ak nemožno problém s prístrojom vyriešiť telefonicky, ponúka spoločnosť v súvislosti s popredajným servisom niekoľko výhodných riešení. Podrobné informácie získate telefonicky v spoločnosti na tel. č. 0800 135 135 alebo na e-mailovej adrese info@nestle.sk.

15. Obmedzenie zodpovednosti

15.1. Obrázky a text opisujúci výrobky uvedené na týchto webových stránkach nie sú predmetom zmluvy a slúžia len na informačné účely. V prípade chyby alebo omylu v súvislosti s obrázkami alebo textom uvedeným na týchto webových stránkach nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť.

15.2. Bez toho, aby nastalo obmedzenie predmetu týchto Všeobecných podmienok predaja, žiadna reklamácia (nehľadiac na to, či bol tovar doručený, alebo nie) uplatnená vo vzťahu k vzniknutej škode nesmie presiahnuť cenu tovaru.

16. Vyššia moc

16.1. Spoločnosť vynaloží všetko úsilie na splnenie svojich záväzkov. Nemôže však niesť zodpovednosť za oneskorenie alebo nedodanie tovaru v dôsledku okolností, ktoré nie sú závislé od jej vôle. Týmito okolnosťami sa rozumejú štrajky, vojny, prírodné katastrofy alebo iné situácie, ktoré znemožňujú výrobu, dopravu či doručenie tovaru.

16.2. V prípade oneskorenia či nedodania z dôvodu vyššej moci sa spoločnosť zaväzuje splniť si záväzky čo možno najskôr a zároveň si vyhradzuje právo rozdeliť zvyšné dodávky medzi zákazníkmi zodpovedajúcim a spravodlivým spôsobom.

17. Rozhodné právo a príslušnosť súdu

17.1. Tieto Všeobecné predajné podmienky sa riadia slovenským právom.

17.2. Výlučná právomoc riešenia prípadných sporov patrí slovenským súdom. 

18. Elektronická evidencia tržieb a ochrana osobných údajov

18.1. Zákazník týmto udeľuje súhlas spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. s posielaním informácií pre účely Elektronickej evidencie tržieb (EET) e-mailom. 

18.2. Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. spracúva pre tento účel osobné údaje v rozsahu uvedenom v Zásadách ochrany osobných údajov na stánke www.dolce-gusto.sk.

18.3. Pre tento účel platia podmienky uvedené v časti II. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

18.4. Ak Zákazník odmietne udeliť tento požadovaný súhlas, nebude možné dodávať tovar.

Nestlé Slovensko s.r.o.

 

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY programu – ODPORÚČANIE PRIATEĽOM NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Predstavenie programu Odporúčanie priateľom NESCAFÉ® Dolce Gusto®

1.1.  Účasť v tomto programe sa riadi týmito podmienkami (pravidlami).

1.2.  Účastníkom sa odporúča, aby si pred zapojením sa do programu prečítali tieto pravidlá. Zapojením sa do programu účastníci vyjadrujú, že týmto pravidlám porozumeli a súhlasia s ich dodržiavaním.

1.3.  Tento program prevádzkuje spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. (Zadávateľ) v spojení s Rogerwilco Digital (Pty) Ltd (Organizátor).

 

Zapojením sa do programu účastníci súhlasia s nižšie uvedenými pravidlami

2.1. Tento program je určený len fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starším ako 18 rokov. Do tohto programu sa nemôžu zapojiť nasledujúce osoby:

2.1.1. Manageri a osoby priamo zodpovedné za značku NESCAFÉ® Dolce Gusto® a ich príbuzní a zástupcovia Organizátora programu.

2.1.2. Osoby, ktoré nemajú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a sú mladšie ako 18 rokov.

 

 

Mechanika

3.1. Fyzické osoby, ktoré sú už zaregistrované na webovej stránke www.dolce-gusto.sk, obdržia e-mail od tímu NESCAFÉ® Dolce Gusto® so žiadosťou o odovzdanie odporúčania priateľom, aby sa registrovali na stránke www.dolce-gusto.sk.

3.2. Akonáhle príjemca e-mailovej správy klikne na odkaz v e-maile od tímu NESCAFÉ® Dolce Gusto®, bude presmerovaný na súkromný odkaz, na základe ktorého bude vyzvaný na odoslanie odporúčaní e-mailom, prostredníctvom Facebooku alebo WhatsApp aplikácie svojmu priateľovi.

3.3. Akonáhle príjemca e-mailovej správy zvolí spôsob odoslania odporúčania, dostane ďalší e-mail od tímu NESCAFÉ® Dolce Gusto® so svojou odmenou za odporúčanie.

3.4. V okamihu, keď odporúčaný priateľ dá súhlas na prijímanie e-mailovej komunikácie od tímu NESCAFÉ® Dolce Gusto® a zaregistruje sa, dostane prostredníctvom e-mailu sľúbenú odmenu za registráciu.

3.5. Účastníci sa môžu do programu zapojiť toľkokrát, koľkokrát chcú, za predpokladu, že zakaždým pošlú odkaz s odporúčaním novému priateľovi, ktorý ešte nie je registrovaný na www.dolce-gusto.sk, ale za týchto podmienok: Odmenu za odporúčanie možno získať iba raz na odporúčanú osobu.

 

 

Odmena

4.1. Odporúčaný priateľ po úspešnej registrácii na webe www.dolce-gusto.sk dostane za registráciu prostredníctvom e-mailu jednorazový kód na jedno balenie 12tich alebo 16tich kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® zadarmo podľa vlastného výberu, ktorý môže uplatniť na adrese www.dolce-gusto.sk pri svojej následnej objednávke.

4.2. Účastník (príjemca e-mailové správy) tiež dostane prostredníctvom e-mailu odmenu za odporúčanie, a to v podobe jednorázového kódu na jedno balenie 12tich alebo 16tich kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® zadarmo podľa vlastného výberu, ktorý môže uplatniť na adrese www.dolce-gusto.sk pri svojej následnej objednávke.

 

Všeobecné informácie

5.1. Rozhodnutie o priznaní odmeny je konečné a nebude prebiehať žiadna ďalšia korešpondencia.

5.2. Organizátor a Zadávateľ môže požadovať, aby odporúčaný priateľ súhlasil s poskytnutím informácií, ktoré Organizátorovi umožnia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel programu Odporúčanie priateľom NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

5.3. Ak podľa uváženia Organizátora bude účastník označený ako: nedodržal pravidlá tohto programu; jeho správanie sa dá rozumne interpretovať ako podvod; a ak by bolo protiprávne udeliť odmenu, bude automaticky diskvalifikovaný a / alebo odmena prepadne.

5.4. Odmena je neprenosná a nie je povolené žiadne nahrádzanie ani výmena za hotovosť. Odmena nebude odovzdaná / udelená tretej strane, ale iba overenému účastníkovi programu (respektíve odporúčanému priateľovi), ktorý na ňu má nárok po splnení uvedených podmienok programu a dodržaní všetkých pravidiel programu.

5.5. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu nahradiť odmenu akoukoľvek inou odmenou porovnateľnej alebo vyššej komerčnej hodnoty.

5.6. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek stratené, poškodené, oneskorené, nesprávne alebo neúplné údaje z akéhokoľvek dôvodu. Doklad o odoslaní nebude prijatý ako doklad o prijatí.

5.7. Organizátor nenesie zodpovednosť za zlyhanie akéhokoľvek technického prvku týkajúceho sa tejto propagácie, ktorý môže viesť k tomu, že nebude príspevok úspešne odoslaný.

5.8. Organizátor / Zadávateľ nezodpovedá za stratené, poškodené alebo oneskorené záznamy v dôsledku akejkoľvek hardvérovej alebo softvérovej chyby akéhokoľvek druhu v sieti, počítači alebo mobilnom telefóne. Doklad o odoslaní nebude prijatý ako doklad o prijatí.

5.9. Od účastníkov sa môže požadovať, aby sa zúčastnili reklamných kampaní za účelom vysielania alebo publikácie. Účastníci sú vždy oprávnení uvedenú požiadavku odmietnuť. Účastníci, ktorí sa zúčastňujú akejkoľvek publicity, nebudú mať nárok na žiadnu platbu ani inú odmenu za takú publicitu ani inak. Všetka reklama a ďalšie materiály budú výhradným vlastníctvom Organizátora.

5.10. Nič v týchto pravidlách nie je zamýšľané alebo nesmie byť chápané tak, aby nezákonne obmedzovalo alebo sa vyhýbalo akémukoľvek právu alebo povinnostiam vyplývajúcim pre účastníka, alebo Organizátora zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

5.11. Všetci účastníci sa zúčastňujú na programe výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť.

5.12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jeho pravidlá po celú Dobu konania Programu a to tak, že zmenu vyhlási (s účinnosťou k okamihu vyhlásenia) na www.dolce-gusto.sk, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

5.13. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.dolce-gusto.sk. Otázky je možné smerovať na e-mail info@nestle.cz a na Facebookovú stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto® alebo na bezplatnú telefonickú linku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00-11.30 a 13.00-16.00.

 

 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® – pravidlá vernostného programu PREMIO 

1. Predstavenie vernostného programu PREMIO od NESCAFÉ® Dolce Gusto®   

Vernostný program PREMIO („program“) je propagačnou ponukou spoločnosti Nestlé Slovensko („zadávateľ“) a jej partnera, spoločnosti LoylogicRewards FZE („partner“). Členovia, ktorí sa do programu zapoja, musia byť zaregistrovaní a musia spĺňať pravidlá programu („pravidlá“), aby mohli byť oprávnenými členmi programu („členovia“): 

- existujúce Obchodné podmienky zadávateľa, dostupné na www.dolce-gusto.sk, 

- pravidlá katalógu odmien, dostupné na premio.dolce-gusto.sk, 

- podmienky pre odmeny obchodníka v rámci Katalógu odmien PREMIO, dostupné na premio.dolce-gusto.sk. 

Členovia môžu získavať body (definované nižšie) za vykonanie aktivít, ktoré sú opísané na www.dolce-gusto.sk/premio. Body získané počas trvania programu sa zohľadnia na účte člena. Možno ich použiť na nákup odmien („odmeny“) na webovej stránke s odmenami partnera („katalóg odmien“) premio.dolce-gusto.sk. Katalóg odmien sa môže priebežne meniť, a to bez oznámenia, podľa výlučného uváženia zadávateľa alebo partnera. 

Zadávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo ukončiť program, a to aj vtedy, keď tieto zmeny môžu ovplyvniť schopnosť člena zhromažďovať a používať body. Zadávateľ si ponecháva aj naďalej všetky práva týkajúce sa členstva, správy programu, odmien, príjmov a vydávania bodov. Zadávateľ nezodpovedá žiadnemu členovi za prípadné zmeny pravidiel. Ak zmena nastane, bude pokračujúca účasť člena v programe predstavovať jeho súhlas so zmenami. 

V prípade zmien v pravidlách sa tieto zmeny vyznačia a pravidlá bezodkladne aktualizujú na stránke zadávateľa alebo partnera. 

2. Ako sa zúčastniť 

Na účasť v programe sa musíte zaregistrovať na webovej stránke NESCAFÉ® Dolce Gusto® www.dolce-gusto.sk.   

Členovia, ktorí sa už zaregistrovali na www.dolce-gusto.sk, budú automaticky zaradení do programu. Členovia budú mať aj naďalej právo požiadať o ukončenie svojho členstva (pozrite článok 8 nižšie). 

Za vstup do programu sa neúčtuje žiadny poplatok a na účasť na programe nie je nutný žiadny nákup. 

Program je určený iba fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starším ako 18 rokov. Body môžu získavať len zaregistrovaní členovia.  

Členovia musia mať platný účet na www.dolce-gusto.sk, aby sa mohli na programe zúčastniť. Člen môže mať len jeden účet, ktorý je možné používať na získavanie bodov na www.dolce-gusto.sk.  

Každý člen alebo osoba, ktorí sa snažia používať viac ako jeden členský účet, identifikačné číslo používateľa alebo vytvárať viac ako jednu identitu na to, aby získali viac bodov, budú podľa výlučného uváženia zadávateľa vylúčení. Body bude získavať len osoba uvedená ako vlastník hlavného účtu a táto osoba bude oprávnená na účet programu vstupovať. Body z rôznych účtov ani rôznych webových stránok zadávateľa v iných krajinách, než je Slovenská republika, nie je možné na žiadny účel kombinovať. Zadávateľ si vyhradzuje právo z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účtu alebo programu ukončiť členstvo alebo získané body zrušiť alebo ich vymazať.  

Svoje heslo musíte zachovávať v tajnosti. Nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity na svojom účte.  

3. Ako zbierať body 

Program umožňuje registrovaným členom získavať body za skenovanie či manuálne zadávanie kódov z balenia kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® na platforme zadávateľa v súlade s podrobnými údajmi o tejto aktivite alebo propagácii. Balenie kapsúl Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto je taktiež zahrnuté do Premio.  

Na účely programu možno „body“ používať na nákup určitých odmien. Body a ich hodnoty: (a) určuje zadávateľ podľa svojho výlučného uváženia; (b) podliehajú zmenám bez oznámenia; (c) sa môžu pri rôznych propagačných akciách líšiť a (d) stávajú sa neplatnými na konci programu, ak sa program skončí a všetky body zostávajúce na členských účtoch zaniknú.  

Body nepredstavujú majetok, neoprávňujú účastníka na získanie práva ani záujmu a nemajú peňažnú hodnotu ani peňažný ekvivalent. Body nie je možné predávať, postupovať ani prevádzať. Členovia nebudú môcť prevádzať body medzi účtami ani iným členom. 

Zadávateľ si vyhradzuje právo odobrať body z účtu, ak zistí, že boli tieto body na účet člena pripísané nesprávne alebo boli získané podvodom. 

Ak je to v programe možné, môže sa členom ponúknuť možnosť zapojenia do propagačnej akcie s okamžitou výhrou, aby získali body či odmeny navyše.  

4. Oznámenie o odmene 

Stav bodov na účte bude viditeľný na vyhradenej stránke, ktorá sa zobrazuje na www.dolce-gusto.sk po prihlásení člena a možno ho zaznamenávať na účely posúdenia zo strany zadávateľa. . Každý člen je povinný overiť, či boli jeho body riadne pripísané. Prípadné reklamácie týkajúce sa nezobrazených bodov musí člen nahlásiť na spotrebiteľskom servise na info@nestle.sk do siedmich (7) dní od zadania kódu. 

Člen musí mať pred získaním odmeny na svojom účte minimálny počet bodov, ktorý pokryje bodovú hodnotu odmeny.  Na objednanie odmien je možné použiť len body získané v súvislosti s programom. 

5. Získanie odmeny 

Body je možné použiť na získanie rôznych odmien. Výber odmien závisí od dostupnosti. Zadávateľ alebo partner si vyhradzuje právo nahradiť položky inými porovnateľnými položkami rovnakej hodnoty. 

Členovia si môžu vyberať odmeny (do vypredania zásob) z katalógu odmien spravovaného partnerom. Každá jednotlivá odmena má priradený počet bodov, ktoré sú potrebné na jej získanie, ako sa uvádza na webovej stránke partnera. 

Na uplatnenie bodov na získanie odmien je potrebná e-mailová adresa alebo dodacia adresa člena. 

Body na získanie odmien strácajú platnosť po 6 mesiacoch neaktivity člena v programe. Neaktivita znamená, že nie sú získané žiadne body prostredníctvom zadania kódu ani nie sú žiadne body utratené. Zadávateľ vám môže posielať e-mailové oznámenia, aby vás upozornil na to, že váš bodový zostatok musí byť aktívny. 

U aktívnych členov si zadávateľ vyhradzuje právo nechať prepadnúť nevyužité body staršie ako 18 mesiacov. Skôr ako sa skončí platnosť bodov, budete o tejto skutočnosti v každom prípade informovaní a na uplatnenie bodov vám bude poskytnutá lehota 3 mesiace.   

6. Doručenie/vrátenie odmeny 

a)   Doručenie 

V závislosti od položky, ktorú si člen ako odmenu vybral, mu odmenu doručí subjekt, ktorý vybratú odmenu ponúka („obchodníci“), a prípadne priamo prostredníctvom e-mailu. Odmeny budú posielať obchodníci ponúkajúci tovar, ktorý si člen vybral, a títo obchodníci môžu mať svoje vlastné pravidlá. V prípade, že bol tovar odoslaný, počítajte vo väčšine prípadov s dodacou lehotou najmenej 2 týždne od prijatia objednávky s odoslaním odmeny poštou, ak nie je na webovej stránke partnera premio.dolce-gusto.sk uvedené niečo iné. 

Všetky odmeny sa budú posielať na dodaciu adresu, ktorá je uvedená pri získaní odmeny. Odmeny sa budú posielať len na adresy na území Slovenskej republiky. Zadávateľ ani partner nepreberajú zodpovednosť za odmeny, ktoré sa vrátia ako nedoručiteľné bez adresy na preposlanie. 

b)  Vrátenie 

Ak má člen so svojou objednávkou problém, môže sa so zadávateľom skontaktovať e-mailom na adrese info@nestle.sk. 

c)  Úprava stavu bodov 

Po podaní objednávky tovaru sa z účtu člena strhne požadovaný počet bodov za vybratú odmenu. 

Prípadné chybné alebo poškodené odmeny bude možné poslať na výmenu do lehoty, ktorá závisí od typu vybratej odmeny a ktorá je uvedená v informáciách obchodníka na stránke s odmenou na webovej stránke partnera [premio.dolce-gusto.sk].  Ak o to člen požiada, zadávateľ nebude realizovať požiadavky na dodanie za dlhšie ako 6 mesiacov od dátumu objednávky. 

Členovia zodpovedajú za náklady na spätné poslanie tovaru na účely jeho výmeny/vrátenia z iných dôvodov, ako je chyba pri odoslaní, poškodenie pri odoslaní alebo chybná odmena.   

d)  Podmienky partnera (poskytovateľ obchodu s odmenami a katalógu odmien) 

Odmeny sa riadia podmienkami stanovenými partnerom v katalógu odmien obchodníkmi uvedenými na webovej stránke partnera premio.dolce-gusto.csk. Zánik platnosti darčekových kariet či poukazov na odmeny sa riadi zásadami jednotlivých obchodníkov. 

e)  Zodpovednosť 

Zadávateľ nepreberá zodpovednosť za použitie ani nesprávne použitie darčekových kariet, poukazov či odmien po ich poslaní členovi. 

Zadávateľ nezodpovedá za žiadne straty ani škody v súvislosti s odmenami obchodníka. 

Zadávateľ nezodpovedá za neschopnosť člena prijať odmenu, použiť ju alebo ju uplatniť, a to z akéhokoľvek dôvodu.                        

7. Právne poznámky 

Zadávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo ukončenie programu, a to bez náhrady alebo predchádzajúceho oznámenia a v plnom alebo čiastočnom rozsahu a kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, vrátane úpravy týchto pravidiel, akejkoľvek časti programu, odmien, úrovne bodov alebo aktivít, vrátane (okrem iného) prípadov počítačových, programovacích alebo systémových chýb či iných problémov, ktoré zadávateľ nemôže kontrolovať a ktoré ovplyvňujú schopnosť zadávateľa postupovať podľa zámeru.  

Ak nie je možné program z akéhokoľvek dôvodu prevádzkovať tak, ako bolo plánované, vyhradzuje si zadávateľ právo podľa svojho výlučného uváženia zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť program bez náhrady alebo predchádzajúceho oznámenia. 

Všetky pokusy člena získať prístup do programu podvodným spôsobom, napríklad prostredníctvom tzv. botscriptu alebo iného násilného útoku, povedú k tomu, že sa tento člen stane nespôsobilým a odoberú sa mu všetky získané body. Použitie automatizovaných prostriedkov, a to programovacích, robotických či iných podobných, na účely získania bodov bude mať za následok vylúčenie člena z programu.  

8. Ukončenie 

Člen môže ukončiť svoju účasť podaním oznámenia zadávateľovi prostredníctvom e-mailu na adresu info@nestle.sk. Pri tomto ukončení môže člen použiť body získané do dátumu ukončenia, pričom všetky nevyužité body stratia platnosť. 

Okrem článku 7 môže zadávateľ ukončiť program podľa svojho výlučného uváženia oznámením s výpovednou lehotou na vyčerpanie zostávajúcich bodov. V takom prípade bude zadávateľ informovať členov o tomto ukončení, ak to považuje za primerané, vrátane, okrem iného, zverejnenia takého oznámenia na platforme zadávateľa alebo pomocou e-mailu. V závislosti od platných právnych predpisov stratia body platnosť ku dňu určenému zadávateľom.   

9. Osobné údaje 

Ste oboznámený a súhlasíte s tým, že zadávateľ a jeho partner a dodávatelia môžu a budú zhromažďovať a používať vaše osobné údaje v súvislosti s programom. Zhromažďovanie a používanie týchto údajov sa riadi oznámením zadávateľa o ochrane osobných údajov, umiestneným na www.dolce-gusto.sk, alebo partnera, umiestneným na premio.dolce-gusto.sk. 

10. Kontaktné údaje 

Otázky týkajúce sa odmien je možné posielať zadávateľovi prostredníctvom e-mailu na adresu info@nestle.sk.