You have reached the website

Obchodné podmienky

Prečítajte si, prosím, pozorne a starostlivo tieto obchodné podmienky pred odoslaním záväznej objednávky. Tieto obchodné podmienky záväzne upravujú práva a povinnosti spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. a vás ako zákazníka pri objednávaní tovaru v internetovom obchode spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. na internetovej stránke www.dolce-gusto.sk. Tieto obchodné podmienky zároveň predstavujú informáciu o vašich právach a povinnostiach ako spotrebiteľa podľa príslušných zákonov, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom: Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, DIČ SK2020466976, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3614/R (ďalej len „Nestlé“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Nestlé ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod spoločnosti Nestlé (ďalej len „Internetový obchod“) umiestnený na internetovej stránke www.dolce-gusto.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

Vo všetkých častiach týchto obchodných podmienok termín „Nestlé“ znamená Nestlé Slovensko s.r.o. a termín „Vy“ sa vzťahuje na vás ako zákazníka, ktorý v zmysle týchto Obchodných podmienok nakupuje tovar od Nestlé cez Internetový obchod umiestnený na Internetovej stránke. Kontaktné informácie spoločnosti Nestlé:

e-mail: consumer.service@sk.nestle.com

bezplatná linka: 0800 135 135 v pracovných dňoch medzi 8.00 - 16.00 hod.

II. PODMIENKY OBJEDNÁVANIA, ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Podmienky objednávania

Zadávať záväzné objednávky na kúpu tovaru ponúkaného v Internetovom obchode (ďalej len „tovar“ alebo „objednaný tovar“) ste oprávnený výlučne v prípade, ak ste sa ako zákazník v súlade s pravidlami používania Internetovej stránky zaregistrovali v Internetovom obchode a máte adresu na doručovanie a dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. Predaj cez Internetový obchod je určený výlučne zákazníkom - spotrebiteľom, ktorí nie sú podnikateľmi alebo prevádzkovateľmi potravinárskeho podniku a nie sú platcami DPH. Hromadné alebo jednotlivé objednávky podnikateľov alebo skupín spotrebiteľov nebudú zo strany spoločnosti Nestlé akceptované a spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo takéto objednávky neprijať a kúpnu zmluvu neuzatvoriť.

 

Vyplnením objednávky na internete vyjadrujete a potvrdzujete platnosť nasledujúceho:

  • a. ste plne spôsobilý na právne úkony;
  • b. ste starší ako 18 rokov.

Záväzná objednávka

Potvrdením objednávky v Internetovom obchode stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“, ktoré je súčasťou elektronického objednávkového formulára, podávate ako zákazník záväznú objednávku na kúpu objednaného tovaru. Vaša objednávka predstavuje záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na kúpu objednaného tovaru a spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo jej akceptácie. Objednávku nie je možné zrušiť. Z vašej strany sa okrem zadania záväznej objednávky na uzatvorenie kúpnej zmluvy už nevyžaduje žiadny ďalší úkon.

Pred odoslaním objednávky ste povinný overiť si správnosť údajov, ktoré v objednávke uvádzate – na tieto účely máte možnosť a povinnosť v elektronickom objednávkovom formulári skontrolovať správnosť Vami zadaných údajov.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Doručenie objednávky spoločnosti Nestlé vám bude ako zákazníkovi bezodkladne e-mailom potvrdené; potvrdenie doručenia objednávky sa považuje len za potvrdenie jej doručenia spoločnosti Nestlé a nie za akceptáciu objednávky ako návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Nestlé. Objednávka bude následne spracovaná do 8 (ôsmich) pracovných dní od jej prevzatia objednávkovým systémom.

O prijatí (akceptácii) objednávky ako návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy vás bude spoločnosť Nestlé následne informovať odoslaním elektronickej správy potvrdzujúcej uzatvorenie kúpnej zmluvy na vašu e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii zákazníka.

Doručením elektronickej správy zo strany spoločnosti Nestlé potvrdzujúcej uzatvorenie kúpnej zmluvy na vašu e-mailovú adresu je kúpna zmluva medzi vami a spoločnosťou Nestlé uzatvorená.

Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

III. TOVAR, DODACIE PODMIENKY A PRECHOD VLASTNÍCTVA

Uzatvorením kúpnej zmluvy sa spoločnosť Nestlé zaväzuje dodať vám objednaný tovar v súlade s akceptovanou objednávkou, a to v akosti, kvalite a s vlastnosťami, ako je uvedené pri popise príslušného tovaru v Internetovom obchode.

Objednaný tovar vám bude dodaný prostredníctvom prepravcu – tretej osoby. Spoločnosť Nestlé sa zaväzuje odovzdať objednaný tovar na prepravu najneskôr do 8 (ôsmich) pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky objednávkovým systémom v prípade, že kúpna zmluva bude riadne uzatvorená v zmysle článku II týchto obchodných podmienok.

Pred doručením objednaného tovaru vám bude odoslaný e-mail o rozvoze zásielky a ráno v deň rozvozu SMS správa o jeho doručení. Počas doručovania tovaru môžete stav zásielky sledovať na www.dpd.com/sk. Objednávku nie je možné zrušiť. Neúplné zásielky je nutné uplatniť do 3 dní od prevzatia.

Týmto vás informujeme a zaslaním záväznej objednávky akceptujete, že ako kupujúci ste povinný uhradiť náklady spojené s doručením objednaného tovaru (t. j. poštovné a balné), a to v sume 3,99 €.

V prípade, že celková cena za objednaný tovar podľa vašej objednávky bude vyššia ako 40 EUR vrátane DPH, náklady spojené s doručením objednaného tovaru uhradí spoločnosť Nestlé.

Výhrada vlastníctva

Vlastníctvo objednaného tovaru prechádza na vás ako kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od doručovateľa, nie však skôr, ako bude uhradená celá cena za objednaný tovar v zmysle prijatej objednávky.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpna cena za objednaný tovar bude určená v súlade so zverejnenou ponukou Internetového obchodu; ceny sú určené v eurách (€).Ceny tovaru sú vrátane DPH.

Ku kúpnej cene budú účtované aj náklady na dodanie tovaru (poštovné a balné), a to vo výške 3,99 € (doručenie na území Slovenskej republiky), s výnimkou prípadov, keď náklady na dodanie tovaru hradí spoločnosť Nestlé.

Objednávateľ si môže vytlačiť náhľad zhotovenej objednávky stlačením tlačidla Vytlačiť. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať pri pri dodaní tovaru nasledujúcim spôsobom:

  • a) platobnou kartou (MasterCard alebo Visa),
  • b) v hotovosti.

V prípade, ak poskytnete akékoľvek platby na úhradu ceny predtým, než vám spoločnosť Nestlé formou elektronickej správy potvrdí akceptáciu objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy, takéto platby sa považujú za preddavok na úhradu kúpnej ceny a nákladov na doručenie a započítajú sa na úhradu kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE OBJEDNANÉHO TOVARU

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovar vami objednaný v jednej objednávke dodáva oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte spoločnosť Nestlé o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Nestlé Česko, Mezi Vodami 31, 143 20, Praha 4, Česká republika alebo e-mailom na e-mailovej adrese: consumer.service@sk.nestle.com. Na tieto účely môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali spolu s objednaným tovarom a ktorý je tiež priložený ako príloha č. 1 k týmto obchodným podmienkam.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, než uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vám spoločnosť Nestlé vráti všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie objednaného tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý spoločnosť Nestlé ponúka. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude spoločnosti Nestlé doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, keď ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za kúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu spoločnosti Nestlé alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar spoločnosti Nestlé zašlite späť, alebo ho prineste na adresu, alebo odovzdajte na FM ČESKÁ, s.r.o. Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A ZÁRUČNÁ LEHOTA

Spoločnosť Nestlé zodpovedá za chyby tovaru v súlade s ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného Nestlé zodpovedá za chyby, ktoré má objednaný tovar v okamihu, keď ho ako objednávateľ prevezmete, a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote (záruka), s výnimkou tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, alebo použitého tovaru. Zákonná záručná lehota na objednaný tovar je 24 mesiacov s výnimkou tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, a začína plynúť od prevzatia objednaného tovaru vami ako kupujúcim. Ak ide o chybu objednaného tovaru, ktorú možno odstrániť, máte ako kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Nestlé ako predávajúci chybu bez zbytočného odkladu odstráni. Namiesto odstránenia chyby môžete ako kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým spoločnosti Nestlé nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo na závažnosť chyby. Nestlé môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako vec bez chyby, máte ako kupujúci právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ale pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemôžete tovar riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, máte ako kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Práva zo zodpovednosti za chyby musíte uplatniť u spoločnosti Nestlé, a to na adrese: Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.

V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte, prosím, na infolinku 0800 135 135 v pracovných dňoch medzi 8.00 - 16.00 hod.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, na ktorý platí záručná lehota, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote. Práva zo zodpovednosti za chyby pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY

S výnimkou prípadov, keď ide o smrť alebo o osobné zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Nestlé, bude zodpovednosť spoločnosti Nestlé do tej miery, ktorú pripúšťa zákon, obmedzená do výšky kúpnej ceny príslušnej položky.

Uplatniteľné práva požadujú, aby určité oznamy boli povinne vykonané písomne. Súhlasíte s tým, že s vami môže spoločnosť Nestlé komunikovať prostredníctvom e-mailu, uverejnením oznamu na webovej stránke alebo s tým, že vám spoločnosť Nestlé zašle oznam alebo iný dokument na vašu adresu a vy akceptujete (bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva), že takéto oznamy a dokumenty sú plne v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na všetky druhy komunikácie, ktoré majú mať písomnú formu.

Spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo uvedené obchodné podmienky zmeniť.

Budete musieť akceptovať a zaslaním záväznej objednávky aj akceptujete obchodné podmienky platné v čase odoslania záväznej objednávky s výnimkou prípadu, keď by bola zákonom alebo správnym úradom požadovaná nejaká zmena týchto podmienok.

Vzájomné vzťahy vás a spoločnosti Nestlé sa budú riadiť podľa slovenského práva a zmluvné strany sa budú podriaďovať výlučne jurisdikcii slovenských súdov.

Tieto všeobecné podmienky sú ustanovené a pripravené v súlade v právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú Občianskym zákonníkom platným v Slovenskej republike.

Príloha č. 1
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) - Komu: Nestlé Česko, Mezi Vodami 31, 143 20, Praha 4, Česká republika, IČO: 45799504, e-mail: consumer.service@sk.nestle.com.

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

- Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

- Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Copyright © 2015 Nestlé Slovensko s.r.o.