You have reached the website

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

I. ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA

Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská
republika, IČO: 51 046 318 (ďalej len „organizátor“) zabezpečuje pre usporiadateľa Nestlé Slovensko
s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej len „usporiadateľ“ a/alebo
„prevádzkovateľ“) na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom:
„Kúpte 3 balenia NESCAFÉ Dolce Gusto a vyhrajte dovolenku snov!“,

Pričom technický správca: A-SMS s.r.o Šuleková 70, 811 03 Bratislava, zabezpečuje SMS
systém (ďalej len ,,technický správca).


II. SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE
Organizátor zabezpečuje pre usporiadateľa spotrebiteľskú súťaž s názvom:
„Kúpte 3 balenia NESCAFÉ Dolce Gusto a vyhrajte dovolenku snov!“, (ďalej len „súťaž“)
v termíne od 13.02.2019 00:00:00 hod. do 26.02.2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie
konania súťaže“).

 

III. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov
a je úplne svojprávny.
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a)
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s
Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas
nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania
súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na
marketingové účely.
Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne
odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty,
t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca
nárok na výhru v súťaži.
Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.


IV. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaž prebieha vo všetkých prevádzkach obchodného reťazca TESCO (prevádzkovaných spoločnosťou
Tesco Stores SR a.s. so sídlom Bratislava, Kamenné nám. 1/A, 815 61, IČO: 31321828, zapísanou
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I) výhradne na území Slovenskej
republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami. Viac
informácií na www.nestle. sk.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“) s
trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne
spôsobilý na právne konanie.
Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že v období konania a na mieste konania súťaže jednorázovo (na
jednu účtenku) ľubovoľnú kombináciu minimálne 3 ks balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® (ďalej
len „súťažné výrobky“) a uschová si doklad o tomto súťažnom nákupe (ďalej len „súťažný nákup“).
Spotrebiteľ je povinný si uschovať všetky doklady o vykonaní súťažného nákupu, s ktorými sa
zúčastnil súťaže, a to počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie účteniek bude usporiadateľ,
resp. organizátor v prípade výhry vyžadovať po skončení súťaže.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky
týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorých
bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa
neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s touto
účtenkou aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvov všetkých zakúpených
súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne. To isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje
na súťažnej účtenke, ktoré vyžadujú tieto súťažné pravidlá.
Následne (opäť v období konania súťaže) zašle súťažiaci technickému správcovi súťaže súťažnú SMS
správu v tvare GUSTO (medzera) KÓDZDOKLADU (medzera) DÁTUMNÁKUPU (medzera)
ČASNÁKUPU na telefónne číslo 6662.
(Kódom sa rozumejú posledné 4 čísla kódu z dokladu.)
Z každého telefónneho čísla možno zaslať maximálne 5 SMS za deň. Cena súťažnej SMS je 0,20€
s DPH.
Príklad účtenky:

Príklad súťažnej SMS: GUSTO 0124 2310 1423
Dátum odoslania SMS musí byť zhodný alebo nasledovať po
dátume súťažného nákupu, čas odoslania SMS musí nasledovať až
po čase súťažného nákupu. Usporiadateľ resp. organizátor si
podmieňuje odovzdanie výhry predložením všetkých dokladov
nákupu s údajmi zodpovedajúcimi údajom uvedeným v
súťažných SMS. Spotrebiteľ, resp. súťažiaci je povinný uschovať si
všetky doklady o nákupoch počas celého obdobia trvania súťaže.
Predloženie dokladov môže usporiadateľ alebo organizátor
vyžadovať aj po skončení súťaže.
Každý spotrebiteľ po odoslaní súťažnej SMS správy dostane
potvrdzujúcu SMS, v ktorej bude informovaný o tom, že bol
zaradený do súťaže, prípadne, že bola SMS správa zaslaná v
nesprávnom tvare. Spotrebiteľ je zaradený do súťaže okamihom
doručenia potvrdzujúcej SMS od technického správcu súťaže
(avšak spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS
doručená technickému správcovi)(ďalej len "súťažná registrácia“).

V. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV

a. VÝHRA
Výhra je darčekový poukaz na dovolenku, v hodnote 2000€/ks.
Do súťaže sú vložené celkovo 2x darčekové poukazy. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny
súťažiaci vyhrať iba 1x. (ďalej len „výhra“ alebo „výhra v súťaži“).
Špecifikácia výhry:
Darčekový poukaz v hodnote 2 000,-€ s DPH v cestovnej agentúre Alerion s.r.o., Žellova 2, Bratislava,
IČO: 47 598 875. Cestový poukaz je možné využiť na letenky, ubytovanie, transfery a sprievodovske
služby, poznávacie a pobytové zájazdy podľa požiadaviek výhercu po celom svete a dovolenka mu
bude pripravená na mieru. Poukaz je možné využiť do 31. 12. 2019. V prípade vyššej hodnoty
požadovanej cesty, je možné rozdiel doplatiť výhercom. Darčekový poukaz je nutné vyčerpať naraz,
nevyčerpaná časť prepadá. Poukaz nie je možné zameniť za peniaze.
Výhra podlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
platnom znení a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom, výhra
takisto podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v platnom znení. Výhra, ktorú dostane výherca predstavuje výhru pred zdanením


b. URČENIE VÝHERCOV
Výherci v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu
tak, že losovanie prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže.
Výhercami v súťaži sa tak stanú 2 súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito
pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vylosovaní technickým správcom súťaže.
(ďalej len „výherca“). O každom losovaní sa vyhotoví písomný protokol.
Súťaž má celkovo (maximálne) 2 výhercov. V prípade, že sa do súťaže v období jej konania (resp. v
rámci jednotlivých súťažných kôl) platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené
všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry potom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže,
ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
Súťažiaci je o výhre v súťaži vyrozumený formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie emailovej
adresy na telefónne číslo +421948513682. Výhercovi bude na emailovú adresu zaslané tlačivo
,,Informácie k spracovaniu osobných údajov“, v ktorom výherca uvedie svoje osobné údaje (meno a
priezvisko, adresu, telefónne číslo) a svojim podpisom potvrdí, že bol informovaný o spracovaní
osobných údajov. SMS s emailovou adresou musí súťažiaci poslať najneskôr do 24 hodín od
doručenia výzvy (formou SMS od technického správcu) na zaslanie emailovej adresy. V prípade
včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný, aby zaslal kópiu všetkých dokladov o
súťažných nákupoch, ktorými sa zúčastnil súťaže, na adresu NESCAFE, P.O.BOX 15, 821 05 Bratislava
alebo scan dokladu na emailovú adresu info@cpppromo.sk. Súčasťou zásielky musia byť aj
kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane čísla mobilného telefónu, s ktorým nárok na výhru
vznikol. Výherca musí odoslať zásielku najneskôr do termínu uvedeného v SMS s odpoveďou
(rozhodný je dátum na poštovej pečiatke). V prípade nezaslania, prípadne nezaslania všetkých vyššie
zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú
zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a
výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. V

prípade pochybností o pravosti pokladničných dokladov je výherca povinný predložiť v uvedenom
termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže originály všetkých súťažných pokladničných dokladov.
Výhry sa odošlú výhercom do 7 týždňov od skončenia súťaže na uvedenú poštovú adresu. Náklady na
dopravu výhry výhercovi hradí usporiadateľ súťaže.


VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. III a dáva
svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi
a sprostredkovateľovi:

-  so záznamom textového obsahu SMS, telefónneho čísla odosielateľa, dátumu a času prijatia
došlých SMS
-  so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže
-  s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na
výhernej listine
- so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len
„údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich prípadným
spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa a tretej strany.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci
súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu,
maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe
súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v
elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie
príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej
len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku
osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ
právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných
údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude
domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore
s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej
právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva
podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na
informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené
spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako
právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt
má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane
profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o
spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú
poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre
overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené
účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli
vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je
dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom,
ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na
súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak
subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje
ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo
proti profilovaniu.
KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na
prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk .
Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne ​​odvolať. Za písomnú formu sa považuje
odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.
Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci
spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava, www.dataprotection.gov.sk .


VII. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe
minimálne 3 súťažných výrobkov na novej súťažnej účtenke) a zakaždým pri riadnom splnení
podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedinou účtenkou a
zároveň jedna účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednej súťažnej
účtenke zaznamenaný nákup viac ako 3 súťažného výrobku (napr. šiestich), daná súťažná účtenka
oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.
Mobilné telefónne číslo, z ktorého zákazník zaslal súťažnú SMS sa zo strany usporiadateľa považuje za
mobilné telefónne číslo zákazníka. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným
konkrétnym telefónnym číslom. Ak usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí opak, bude
takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený.
Účastníci sa zúčastňujú akcie s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či
akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a
účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než sú
uvedené v týchto pravidlách.

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v
prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje
aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do SMS s
kontaktnými údajmi rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej
rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov
rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru v
súťaži predtým (bol predtým vylosovaný).
Organizátor si so súhlasom usporiadateľa súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry
výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak,
aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú
poskytnuté treťou osobou.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci
(alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora, usporiadateľa, technického
správcu, partnera a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je
zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo
osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou
adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike . Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno
zúčastniť len s jej písomným súhlasom.
Organizátor, technický správca ani usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie SMS do SMS centra,
uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským
faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy,
ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté
v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov
alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS zaslané z
identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných
operátorov. SMS zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych
liniek či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS nespĺňajúce podmienky formátu
uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným spôsobom v rozpore s
pravidlami súťaže, sa budú považovať za neplatné a nebude sa na ne prihliadať.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu
vyhlási na www.nestle.sk , kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
Usporiadateľ, prípadne organizátor alebo technický správca je oprávnený so súhlasom usporiadateľa
kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou
rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ, prípadne organizátor so súhlasom
usporiadateľa, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník
porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi
vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú
adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia
súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je
konečné.
Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ, technický správca či organizátor zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z
účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

V prípade, že usporiadateľ, technický správca či organizátor zistí preukázateľné konanie účastníka
porušujúce tieto pravidlá, súhlasí účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že
usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotné telefónne číslo použité na porušenie
pravidiel, a to na obdobie priebehu tejto súťaže, a bude oprávnený neumožniť použitie tohto
telefónneho čísla pre ďalšiu účasť na tejto a ďalších spotrebiteľských akciách toho istého
usporiadateľa.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nestle.sk a v miestach predaja. Otázky k súťaži možno
smerovať na infolinku +421 948 513 682 v pracovných dňoch 9.00 – 17:00, na e-mail
info@cpppromo.sk .

V Bratislave dňa 04. 01. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Loterie 

 

Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČ: 31568211, v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. 

 

Názov súťaže:

Vyhrajte kávu NESCAFÉ Dolce Gusto na celý rok

 

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenska prostredníctvom webovej stránky www.dolce-gusto.cz/lottery (na Slovensku www.dolce-gusto.sk/lottery), ktorá je aj základným nástrojom komunikácie usporiadateľa a organizátora s účastníkmi.

 

Trvanie súťaže:

Súťaž je rozdelená na jednotlivé mesačné kolá, ktoré trvajú do posledného kalendárneho dňa do 23:59 hod.

 

Jednotlivé kolá súťaže:

 

 • Január – 22. 1. – 31. 1. 2019
 • Február – 1. 2. – 28. 2. 2019
 • Marec – 1. 3. – 31. 3. 2019
 • Apríl – 1. 4. – 30. 4. 2019
 • Máj – 1. 5. – 31. 5. 2019
 • Jún – 1. 6. – 30. 6. 2019
 • Júl – 1. 7. – 31. 7. 2019
 • August – 1. 8. – 31. 8. 2019
 • September – 1. 9. – 30. 9. 2019
 • Október – 1. 10. – 31. 10. 2019
 • November – 1. 11. – 30. 11. 2019
 • December – 1. 12. – 31. 12. 2019

Systém webovej stránky bude kódy vyhodnocovať do 23:59 hod. SEČ. Určujúci čas je čas servera, na ktorom sa prevádzkuje web, nie čas počítača alebo iných zariadení zákazníka. Súťažiaci berie na vedomie, že sa tieto časy môžu líšiť.

 

Podmienky účasti na súťaži:

Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo Českej republiky ktorá splní náležitosti vstupu do súťaže.

Na súťaži sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá je registrovaná na www.dolce-gusto.cz / www.dolce-gusto.sk.

Určujúcimi podmienkami je vloženie 1 unikátneho kódu z balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (ďalej len kód).

Súťažiaci je povinný predložiť doklad o nákupe, vzťahujúci sa na nákup balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže počas všetkých súťažných vstupov, ak ho o to požiadajú.

 

 Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha na webových stránkach https://dolce-gusto.cz/lottery | https://dolce-gusto.sk/lottery.

Úlohou súťažiacich je pomocou vstupného formulára na webe https://dolce-gusto.cz/lottery |https://dolce-gusto.sk/lottery vložiť 1 kód z balenia kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® kúpených na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci berie na vedomie, že potvrdením tohto formulára súhlasí so všetkými podmienkami súťaže. Počet vkladov u jedného súťažiaceho počas súťaže nie je obmedzený. Súťažiaci však vždy musí konať s novým kódom a s riadne uschovanými dokladmi o uskutočnených nákupoch, ktoré sa vzťahujú na nákup balení NESCAFÉ® Dolce Gusto®, s ktorými vstúpil do súťaže.

Súťažný kód v balení kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

 

Súťažný kód umožňujúci účasť na súťaži sa nachádza na vnútornej strane obalu kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnútorná strana škatule bez potlače). Súťažný kód tvorí 12 znakov (číslic alebo písmen) a je zadaný v tvare 123A456B789C.

 

Výhry a určenie výhercov:

Výhrou každého kola súťaže je 72 štandardných balení kapsúl Nescafé Dolce Gusto (štandardné balenie po 16 kapsulách). 
Výhra sa výhercovi odovzdá formou 2 kupónov. Každý kupón je možné využiť na nákup 36 štandardných balení po 16 kapsulách v e-shope www.dolce-gusto.cz | https://dolce-gusto.sk/lottery s dopravou zdarma. Výhra sa teda musí vyzdvihnúť v dvoch nákupoch po 36 štandardných baleniach.

Výhercom súťažného kola sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí v danom súťažnom kole splnili podmienky a úspešne sa na kole zúčastnili.

Výherca si musí celú výhru vyzdvihnúť najneskôr do 1. 2. 2020. V prípade, že si výhru v tomto termíne neprevezme, prepadá výhra usporiadateľovi.

Výherca ceny je povinný predložiť účtenku(-y) (alebo jej/ich elektronickú kópiu) vzťahujúcu(-e) sa na nákup balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže (platí aj pre kódy zo súťažných kôl, v ktorých súťažiaci nevyhral). Ak súťažiaci nebude schopný doložiť nákup všetkých balení kapsúl, z ktorých kódy získal, výhra prepadá usporiadateľovi súťaže. 

Za jedno kolo prebieha žrebovanie 2 výhercov.

Reklamácie výhry prebiehajú podľa štandardných obchodných podmienok www.dolce-gusto.czwww.dolce-gusto.sk.  

 

Vyhlásenie víťazov, odovzdanie hlavnej výhry:

Vyhlásenie víťazov jednotlivého súťažného kola prebieha do 10. dňa nasledujúceho po uzavretí predchádzajúceho súťažného kola. Výherca hlavnej ceny dostane e-mailovú správu oznamujúcu jeho výhru. Ostatní účastníci súťažného kola nebudú upovedomení o výsledku.

Výhercovia budú zverejnení formou mena a prvého písmena z priezviska (napríklad: Jan N.).

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súťažiaci svojou účasťou na súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len ako „údaje”) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako správcu a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je organizátor. Všetky údaje pre potreby súťaže budú uschované do 1. 2. 2020.Vo všetkých prípadoch, kedy sa súťažiaci stane výhercom, sú jeho údaje uschované po dobu 2 rokov.

Súťažiaci ďalej súhlasí s použitím jeho osobných údajov tiež na ponúkanie produktov a služieb správcu, na informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to do odvolania súhlasu (používateľ môže vždy požiadať o ich vymazanie).

Súťažiaci súhlasí, že v prípade výhry v jednom alebo vo viacerých súťažných kolách budú jeho meno a e-mail zobrazené na webovej stránke súťaže v tvare Jan N. pre Jan Novák a j***k@gmail.com pre jan.novak@seznam.cz. 

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správu alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu. 

Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

Ak účastník súťaže požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca a prípadne aj spracovateľ sú povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo obracať sa so svojimi oprávnenými žiadosťami na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie realizované prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk . Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru na súťaži. 

Otázky smerujte na e-mailovú adresu info@nestle.sk alebo na facebookovú stránku NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ/SK.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz.

Účasť na súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

Usporiadateľ neručí za úspešné doručenie výhry treťou stranou.

Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi poslať elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu info@nestle.cz v priebehu súťaže alebo najneskôr do 20 pracovných dní od ukončenia daného súťažného kola. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého konanie narúša férovosť súťaže alebo akokoľvek znevýhodňuje ostatných súťažiacich.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou na súťaži.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa súťaže a takisto osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ako ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý.

Vstupom do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky.

Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné.

Organizátor zaistí umiestnenie pravidiel na internetových stránkach www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk, kde budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od ukončenia súťaže.