You have reached the website

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

 1. USPORIADATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej len „usporiadateľ“ a/alebo „prevádzkovateľ“) usporadúva na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž „Vyhrajte denne s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“.

MATERNA Communications a.s., so sídlom v Prahe 3, Vinohradská 2396/184, 130 52, Česká republika, IČO: 25949098 zabezpečuje SMS systém (ďalej len „technický správca“).

 

 1. SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE

 

Usporiadateľ usporadúva spotrebiteľskú súťaž s názvom „Vyhrajte s NESCAFÉ® Dolce Gusto® 10x darčekový poukaz na 150 EUR na nákup v PLANEO Elektro SK“ (ďalej len „súťaž“) v termíne od 29. 11. 2018 00:00:00 hod. do 21. 12. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“).


      3. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny.

 

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

 

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 1. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽESúťaž prebieha výlučne na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“) s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne konanie.

 

Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že si v období konania súťaže jednorázovo (na jednu účtenku) zakúpi v obchodnej sieti FAST PLUS, spol. s r.o. – predajne PLANEO Elektro SK ľubovoľnú kombináciu minimálne 3 ks balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® (ďalej len "súťažné výrobky") a uschová si doklad o tomto nákupe (ďalej len "súťažný nákup"). Spotrebiteľ je povinný si uschovať všetky doklady o vykonaní súťažného nákupu, s ktorými sa zúčastnil súťaže, a to počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie účteniek (či iných dokladov preukazujúcich kúpu súťažných výrobkov) bude usporiadateľ v prípade výhry vyžadovať po skončení súťaže.

 

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o zaplatení z elektronickej pokladne alebo originály faktúr, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s touto účtenkou aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvov všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne. To isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na súťažnej účtenke, ktoré vyžadujú tieto súťažné pravidlá.

 

Následne (opäť v období konania súťaže) zašle súťažiaci technickému správcovi súťaže súťažnú SMS správu v tvare PLANEODOLCEGUSTO(medzera)DÁTUM(medzera)ČAS na telefónne číslo +421 902 028 082.

(DÁTUM = dátum nákupu v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu v tvare HHMM).

 

Z každého telefónneho čísla možno zaslať maximálne 5 SMS za deň. Cena súťažnej SMS zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarifu súťažiaceho (nie cene SMS v rámci doplnkových služieb).Príklad účtenky:

Príklad súťažnej SMS: PLANEODOLCEGUSTO 2510 1007

Dátum odoslania SMS musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume súťažného nákupu, čas odoslania SMS musí nasledovať až po čase súťažného nákupu. Usporiadateľ si podmieňuje odovzdanie výhry predložením všetkých dokladov nákupu s údajmi zodpovedajúcimi údajom uvedeným v súťažných SMS. Spotrebiteľ, resp. súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie dokladov môže  usporiadateľ vyžadovať aj po skončení súťaže.

Každý spotrebiteľ po odoslaní súťažnej SMS správy dostane potvrdzujúcu SMS, v ktorej bude informovaný o tom, že bol zaradený do súťaže, prípadne, že bola SMS správa zaslaná v nesprávnom tvare. Spotrebiteľ je zaradený do súťaže okamihom doručenia potvrdzujúcej SMS od technického správcu súťaže (avšak spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS doručená technickému správcovi) (ďalej len "súťažná registrácia“).

 

 1. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV

 

Výhrou v súťaži sú tri darčekové poukážky v hodnote 50 EUR na nákup v sieti predajní PLANEO ELEKTRO SK. Jeden výherca  získa poukážky v celkovej v hodnote 150 EUR. Do súťaže je vložených celkom 10 ks výhier. Čerpanie darčekového poukazu sa riadi pravidlami spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. Všeobecné podmienky výherca obdrží zároveň s výhrou (poukazom). Poukážky je nutné uplatniť najneskôr do 30. 6. 2019.

 

Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x, ďalej len "výhra" alebo "výhra v súťaži".

 

Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).


           6. URČENIE VÝHERCOV

 

Výhercom v súťaži sa stane desať náhodne vyžrebovaný súťažiacich, určených losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu. Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry.  Žrebovanie prebehne do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.


Výhercom v súťaži sa tak stane desať súťažiacich, ktorí úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň bude v súlade s vyššie uvedeným vyžrebovaný technickým správcom súťaže. O  žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

 

Súťaž má celkovo (maximálne)  10 výhercov. V prípade, že sa do súťaže v období jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry potom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

 

Súťažiaci je o výhre v súťaži vyrozumený formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, poštová adresa) na telefónne číslo +421 902 028 082formou SMS v tvare PLANEODOLCEGUSTOV(medzera)Meno,Priezvisko,Ulica,číslo,Mesto,PSČ. Príklad SMS s kontaktnými údajmi: PLANEODOLCEGUSTOV Jan,Novak,Dubova,5,Bratislava,81104. Cena SMS zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarifu súťažiaceho.

 

Komunikácia so súťažiacim prebieha formou SMS na číslo, z ktorého zaslal súťažiaci súťažnú SMS. Túto SMS dostane najneskôr do dvoch pracovných dní od ukončenia daného súťažného kola. SMS s kontaktnými údajmi musí súťažiaci poslať najneskôr do 24 hodín od doručenia výzvy (formou SMS od technického správcu) na zaslanie kontaktných údajov. V prípade včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

 

Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný formou SMS, aby zaslal kópiu (scany/fotokopie) všetkých dokladov o súťažných nákupoch, ktorými sa zúčastnil súťaže, na e-mailovou adresu: info@nestle.sk předmět e-mailu: Výhra Planeo. Súčasťou e-mailu musí byť aj meno, priezvisko, telefónne číslo s ktorým vznikol nárok na výhru a poštová adresa. Výherca musí odoslať kompletný e-mail najneskôr do termínu uvedeného v SMS s odpoveďou. V prípade nezaslania, prípadne nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. V prípade pochybností o pravosti účteniek je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže  originály všetkých súťažných účteniek.

 

Výhry budú výhercom zaslané do 8 týždňov od ukončenia súťaže na uvedenú poštovú adresu. Náklady na dopravu výhry k výhercovi hradí usporiadateľ súťaže.

              7. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. III a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:

 

 • so záznamom textového obsahu SMS, telefónneho čísla odosielateľa, dátumu a času prijatia došlých SMS

 • so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže

 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine

 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

 

Odoslaním súťažnejSMS z mobilného telefónu súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich spracúvaním prostredníctvom technického správcu sprostredkovateľa.

 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

 

             8. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.  

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 

                  9. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne ​​odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

               10. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

 

Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 3 súťažných výrobkov na novej súťažnej účtenke) a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednej súťažnej účtenke zaznamenaný nákup viac ako 3 súťažných výrobkov (napr. šiestich), daná súťažná účtenka oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.

 

Mobilné telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal súťažnú SMS sa zo strany usporiadateľa považuje za mobilné telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jedným konkrétnym telefónnym číslom. Ak usporiadateľ alebo technický správca zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený.

 

Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

 

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1ks výhry za celé obdobie konania súťaže.Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do SMS s kontaktnými údajmi rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru v súťaži predtým (bol predtým vylosovaný).

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

 

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, technického správcu a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116   zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike . Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.

 

Technický správca ani usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie SMS do SMS centra, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných operátorov. SMS zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych liniek či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným spôsobom v rozpore s pravidlami súťaže, sa budú považovať za neplatné a nebude sa na ne prihliadať.

 

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.nestle.sk,  kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.  

 

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

V prípade, že usporiadateľ či technický správca zistí preukázateľné konanie účastníka porušujúce tieto pravidlá, súhlasí účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotné telefónne číslo použité na porušenie pravidiel, a to na obdobie priebehu tejto súťaže, a bude oprávnený neumožniť použitie tohto telefónneho čísla pre ďalšiu účasť na tejto a ďalších spotrebiteľských akciách toho istého usporiadateľa.

 

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk. Otázky k súťaži možno smerovať na infolinku  0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na e-mail info@nestle.sk alebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  


V Bratislave dňa 2. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o spotrebiteľskej akcii "Vyberte si svoju adventnú príchuť"

I. USPORIADATEĽ

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211(ďalej len "Usporiadateľ") usporadúva na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú akciu "Vyberte si svoju adventnú príchuť" (ďalej len "Akcia" )

II. AKCIA A DOBA KONANIA

Akcia prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 26.11.2018 do 31.12.2018 (ďalej len "Doba konania"). Akcia je rozdelená na hlasovacie obdobie (ďalej len "Hlasovacie obdobie") a obdobie, kedy bude vybrané balenie kapsúl zľavnené (ďalej len "Akčné obdobie")

Hlasovacie obdobie

 1. 26.11.2018 12:00 - 2.12.2018 23:59:59

 2. 3.12.2018 12:00 - 9.12.2018 23:59:59

 3. 10.12.2018 12:00 - 16.12.2018 23:59:59

 4. 17.12.2018 12:00 - 23.12.2018 23:59:59

Akčné obdobie

 1. 3.12.2018 12:00 - 9.12.2018 23:59:59

 2. 10.12.2018 12:00 - 16.12.2018 23:59:59

 3. 17.12.2018 12:00 - 23.12.2018 23:59:59

 4. 24.12.2018 12:00 - 31.12.2018 23: 5: 59

 

III. PODMIENKY AKCIE

Akcia prebieha výlučne na území Slovenskej republiky (ďalej len "Miesto konania akcie"), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

Akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len "Spotrebiteľ") staršia 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá k právnemu jednaniu, s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike. .

Spotrebiteľ sa do Akcie zapojí tak, že v Dobe konania Akcie odpovie na Hlasovací príspevok na Facebookovej stránke NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ / SK (https://www.facebook.com/dolcegustoczsk/), alebo instagramovém profilu dolcegustoczsk (https://www.instagram.com/dolcegustoczsk/)

Hlasovací príspevok bude uverejnený celkom 4x, vždy v termíne k tomu určenému (viac viď. Hlasovacie obdobie). Hlasovací príspevok bude v znení:

Počas adventu máte každý pondelok možnosť zvoliť si svoj obľúbený nápoj od NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ktorý zlacníme na 3,89 €! Aký je vás favorit? Napíšte nám do komentárov! Všetky informácie nájdete na http://bit.ly/AdventDolceGusto

 

Spotrebiteľ bude vyzvaný, aby do komentára napísal názov svojho obľúbeného štandardného balenia kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® (balenie obsahuje 16 alebo 12 kapsúl - ďalej tiež len "Výrobok"). Ostatné balenia kapsúl sú z tejto Akcie vylúčené.

 

Výrobok, ktorý v Hlasovacom období získa najviac hlasov, bude v Akčnom období zľavnený na 3,89 EUR  (vr. DPH) na e-shope www.dolce-gusto.sk. Spotrebiteľ potom bude mať právo si ho počas Akčného obdobia na e-shope zakúpiť.

Nákup na e-shope www.dolce-gusto.sk sa riadi obchodnými podmienkami e-shopu. Viac tu: https://www.dolce-gusto.sk/terms-conditions/.

 

Výrobky zvolené Spotrebiteľom prostredníctvom hlasovania budú vyhlásené na https://www.facebook.com/dolcegustoczsk a https://www.instagram.com/dolcegustoczsk/ vždy nasledujúci deň po hlasovaní najneskôr do 10:00. Od tohto dňa od 12:00 bude možné Výrobky po dobu príslušného týždňa zakúpiť za zľavnenú cenu na e-shope www.dolce-gusto.sk

 

IV. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Počas tejto spotrebiteľskej akcie nedochádza k spracúvaniu osobných údajov spotrebiteľov.

V. ĎALŠIE PODMIENKY AKCIE

Úplné znenie Informácií o Akcii je k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk. Otázky k Akcii je možné smerovať na infolinku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00, na email info@nestle.sk alebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/ alebo Facebook NESCAFÉ Dolce Gusto https://www.facebook.com/dolcegustoczsk.

 

V Bratislave dňa 13. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE


 I. USPORIADATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej len „usporiadateľ“ a/alebo „prevádzkovateľ“) usporadúva na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž „Vyhrajte denne s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“.

MATERNA Communications a.s., so sídlom v Prahe 3, Vinohradská 2396/184, 130 52, Česká republika, IČO: 25949098 zabezpečuje SMS systém (ďalej len „technický správca“ a/alebo „sprostredkovateľ“).

  II. SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE

 

Usporiadateľ usporadúva spotrebiteľskú súťaž s názvom „Vyhrajte denne s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“ (ďalej len „súťaž“) v termíne od 1. 11. 2018 00:00:00 hod. do 30. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“).


 III. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny.

 

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

 

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 IV. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽESúťaž prebieha výlučne na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“) s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne konanie.

 

Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že si v období konania súťaže jednorázovo (na jednu účtenku) zakúpi v obchodnej sieti (vrátane eshopov) ľubovoľnú kombináciu minimálne 3 ks balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® (ďalej len "súťažné výrobky") a uschová si doklad o tomto nákupe (ďalej len "súťažný nákup"). Spotrebiteľ je povinný si uschovať všetky doklady o vykonaní súťažného nákupu, s ktorými sa zúčastnil súťaže, a to počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie účteniek (či iných dokladov preukazujúcich kúpu súťažných výrobkov) bude usporiadateľ v prípade výhry vyžadovať po skončení súťaže.

 

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály účteniek o zaplatení z elektronickej pokladne alebo originály faktúr, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu. V prípade, že elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s touto účtenkou aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvov všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne. To isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na súťažnej účtenke, ktoré vyžadujú tieto súťažné pravidlá.

 

Následne (opäť v období konania súťaže) zašle súťažiaci technickému správcovi súťaže súťažnú SMS správu v tvare DOLCEGUSTO(medzera)DÁTUM(medzera)ČAS na telefónne číslo +421 902 028 082.

(DÁTUM = dátum nákupu v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu v tvare HHMM).

 

Čas nákupu, v prípade nákupu na e-shopu (nákup na faktúru), sa zhoduje s časom potvrdenia objednávky od príslušného e-shopu. Na účely kontroly výherných nákupov je možné vyžadovať aj toto potvrdenie objednávky.

 

Z každého telefónneho čísla možno zaslať maximálne 5 SMS za deň. Cena súťažnej SMS zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarifu súťažiaceho (nie cene SMS v rámci doplnkových služieb).
Príklad účtenky:

Príklad súťažnej SMS: DOLCEGUSTO 1807 0705

Dátum odoslania SMS musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume súťažného nákupu, čas odoslania SMS musí nasledovať až po čase súťažného nákupu. Usporiadateľ si podmieňuje odovzdanie výhry predložením všetkých dokladov nákupu s údajmi zodpovedajúcimi údajom uvedeným v súťažných SMS. Spotrebiteľ, resp. súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie dokladov môže  usporiadateľ vyžadovať aj po skončení súťaže.

Každý spotrebiteľ po odoslaní súťažnej SMS správy dostane potvrdzujúcu SMS, v ktorej bude informovaný o tom, že bol zaradený do súťaže, prípadne, že bola SMS správa zaslaná v nesprávnom tvare. Spotrebiteľ je zaradený do súťaže okamihom doručenia potvrdzujúcej SMS od technického správcu súťaže (avšak spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS doručená technickému správcovi) (ďalej len "súťažná registrácia“).

  V. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV

 

 a. VÝHRY

Výhrou v súťaži je manuálny kapsľový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima Krups®. Výhry budú výhercom odovzdané formou kódu, ktorý výherca uplatní pri nákupe kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima Krups® na e-shope www.dolce-gusto.sk. Do súťaže je vložených celkom 30 ks výhier.

 

Postup pri uplatnení výherného kódu:

- výherca sa zaregistruje na www.dolce-gusto.sk

- po dokončení registrácie sa prihlási na www.dolce-gusto.sk

- následne si vyberie ľubovoľnú farebnú variantu kávovaru Infinissima a vloží ho do nákupného košíka

- prejde do záložky Košík a do políčka "Uplatniť registračný / propagačné kódy" nižšie na stránke vloží výherný kód.

- z objednávky sa automaticky odpočíta cena kávovaru Infinissima

- výherca môže do tejto objednávky pridať ďalšiu ľubovoľnú položku, tá už bude za štandardnú cenu (za cenu v tej dobe inzerovanú na e-shope)

 

Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x, ďalej len "výhra" alebo "výhra v súťaži".

 

Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).


 b. URČENIE VÝHERCOV

 

Výhercom v súťaži sa každý súťažný deň stane jeden náhodne vyžrebovaný súťažiaci, určený losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu, ktorý sa zapojil do daného súťažného dňa. Losovať sa bude vždy deň nasledujúci. Celkom prebieha 30 súťažných dní.


Výhercom v súťaži sa tak stane za každý súťažný deň jeden súťažiaci, ktorý úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň bude v súlade s vyššie uvedeným vyžrebovaný technickým správcom súťaže. Výherca súťažného dňa bude vždy žrebovaný zo súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapoja v príslušný súťažný deň (ďalej len "výherca"). O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

 

Súťaž má celkovo (maximálne) 30 výhercov. V prípade, že sa do súťaže v období jej konania (resp. v rámci jednotlivých súťažných kôl) platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry potom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

 

Súťažiaci je o výhre v súťaži vyrozumený formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) na telefónne číslo +421 902 028 082formou SMS v tvare DOLCEGUSTOV(medzera)Meno,Priezvisko,e-mailová adresa. Príklad SMS s kontaktnými údajmi: DOLCEGUSTOV Dolce,Gusto,dolce@dolcegusto.sk. Cena SMS zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarifu súťažiaceho.

 

Komunikácia so súťažiacim prebieha formou SMS na číslo, z ktorého zaslal súťažiaci súťažnú SMS. Túto SMS dostane najneskôr do dvoch pracovných dní od ukončenia daného súťažného kola. SMS s kontaktnými údajmi musí súťažiaci poslať najneskôr do 24 hodín od doručenia výzvy (formou SMS od technického správcu) na zaslanie kontaktných údajov. V prípade včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

 

Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný formou SMS, aby zaslal kópiu (scany/fotokopie) všetkých dokladov o súťažných nákupoch, ktorými sa zúčastnil súťaže, na e-mailovou adresu: info@nestle.sk předmět e-mailu: Výhra Infinissima. Súčasťou e-mailu musí byť aj meno a priezvisko. Výherca musí odoslať kompletný e-mail najneskôr do termínu uvedeného v SMS s odpoveďou. V prípade nezaslania, prípadne nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. V prípade pochybností o pravosti účteniek je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže  originály všetkých súťažných účteniek.

 

Výhry v podobe kódov budú výhercom zaslané do 14 dní od ukončenia daného súťažného dňa, avšak len po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto pravidiel. Kód bude výhercom zaslaný na telefónne číslo, s ktorým im vznikol nárok na výhru.

 

  VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. III a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:

 

 • so záznamom textového obsahu SMS, telefónneho čísla odosielateľa, dátumu a času prijatia došlých SMS

 • so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže

 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine

 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

 

Odoslaním súťažnejSMS z mobilného telefónu súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich spracúvaním prostredníctvom technického správcu sprostredkovateľa.

 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.  

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

 

VII. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

 

Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 3 súťažných výrobkov na novej súťažnej účtenke) a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednej súťažnej účtenke zaznamenaný nákup viac ako 3 súťažných výrobkov (napr. šiestich), daná súťažná účtenka oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.

 

Mobilné telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal súťažnú SMS sa zo strany usporiadateľa považuje za mobilné telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jedným konkrétnym telefónnym číslom. Ak usporiadateľ alebo technický správca zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený.

 

Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

 

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1ks výhry za celé obdobie konania súťaže.Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do SMS s kontaktnými údajmi rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru v súťaži predtým (bol predtým vylosovaný).

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

 

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, technického správcu a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116   zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike . Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.

 

Technický správca ani usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie SMS do SMS centra, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných operátorov. SMS zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych liniek či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným spôsobom v rozpore s pravidlami súťaže, sa budú považovať za neplatné a nebude sa na ne prihliadať.

 

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.nestle.sk,  kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.  

 

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

V prípade, že usporiadateľ či technický správca zistí preukázateľné konanie účastníka porušujúce tieto pravidlá, súhlasí účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotné telefónne číslo použité na porušenie pravidiel, a to na obdobie priebehu tejto súťaže, a bude oprávnený neumožniť použitie tohto telefónneho čísla pre ďalšiu účasť na tejto a ďalších spotrebiteľských akciách toho istého usporiadateľa.

 

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk. Otázky k súťaži možno smerovať na infolinku  0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na e-mail info@nestle.sk alebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  

 

V Bratislave dňa 20. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loterie 

Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČ: 31568211, v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. 

Názov súťaže:

Vyhrajte kávu NESCAFÉ Dolce Gusto na celý rok

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenska prostredníctvom webovej stránky www.dolce-gusto.cz/lottery (na Slovensku www.dolce-gusto.sk/lottery), ktorá je aj základným nástrojom komunikácie usporiadateľa a organizátora s účastníkmi.

Trvanie súťaže:

Súťaž je rozdelená na jednotlivé mesačné kolá, ktoré trvajú do posledného kalendárneho dňa do 23:59 hod.

Jednotlivé kolá súťaže:

 • Január – 22. 1. – 31. 1. 2018
 • Február – 1. 2. – 28. 2. 2018
 • Marec – 1. 3. – 31. 3. 2018
 • Apríl – 1. 4. – 30. 4. 2018
 • Máj – 1. 5. – 31. 5. 2018
 • Jún – 1. 6. – 30. 6. 2018
 • Júl – 1. 7. – 31. 7. 2018
 • August – 1. 8. – 31. 8. 2018
 • September – 1. 9. – 30. 9. 2018
 • Október – 1. 10. – 31. 10. 2018
 • November – 1. 11. – 30. 11. 2018
 • December – 1. 12. – 31. 12. 2018

Systém webovej stránky bude kódy vyhodnocovať do 23:59 hod. SEČ. Určujúci čas je čas servera, na ktorom sa prevádzkuje web, nie čas počítača alebo iných zariadení zákazníka. Súťažiaci berie na vedomie, že sa tieto časy môžu líšiť.

Podmienky účasti na súťaži:

Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo Českej republiky ktorá splní náležitosti vstupu do súťaže.

Na súťaži sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá je registrovaná na www.dolce-gusto.cz / www.dolce-gusto.sk.

Určujúcimi podmienkami je vloženie 1 unikátneho kódu z balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (ďalej len kód).

Súťažiaci je povinný predložiť doklad o nákupe, vzťahujúci sa na nákup balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže počas všetkých súťažných vstupov, ak ho o to požiadajú.

 

 Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha na webových stránkach https://dolce-gusto.cz/lottery | https://dolce-gusto.sk/lottery.

Úlohou súťažiacich je pomocou vstupného formulára na webe https://dolce-gusto.cz/lottery |https://dolce-gusto.sk/lottery vložiť 1 kód z balenia kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® kúpených na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci berie na vedomie, že potvrdením tohto formulára súhlasí so všetkými podmienkami súťaže. Počet vkladov u jedného súťažiaceho počas súťaže nie je obmedzený. Súťažiaci však vždy musí konať s novým kódom a s riadne uschovanými dokladmi o uskutočnených nákupoch, ktoré sa vzťahujú na nákup balení NESCAFÉ® Dolce Gusto®, s ktorými vstúpil do súťaže.

Súťažný kód v balení kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

Súťažný kód umožňujúci účasť na súťaži sa nachádza na vnútornej strane obalu kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnútorná strana škatule bez potlače). Súťažný kód tvorí 12 znakov (číslic alebo písmen) a je zadaný v tvare 123A456B789C.

Výhry a určenie výhercov:

Výhrou každého kola súťaže je 72 štandardných balení kapsúl Nescafé Dolce Gusto (štandardné balenie po 16 kapsulách). 
Výhra sa výhercovi odovzdá formou 2 kupónov. Každý kupón je možné využiť na nákup 36 štandardných balení po 16 kapsulách v e-shope www.dolce-gusto.cz | https://dolce-gusto.sk/lottery s dopravou zdarma. Výhra sa teda musí vyzdvihnúť v dvoch nákupoch po 36 štandardných baleniach.

Výhercom súťažného kola sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí v danom súťažnom kole splnili podmienky a úspešne sa na kole zúčastnili.

Výherca si musí celú výhru vyzdvihnúť najneskôr do 1. 2. 2019. V prípade, že si výhru v tomto termíne neprevezme, prepadá výhra usporiadateľovi.

Výherca ceny je povinný predložiť účtenku(-y) (alebo jej/ich elektronickú kópiu) vzťahujúcu(-e) sa na nákup balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže (platí aj pre kódy zo súťažných kôl, v ktorých súťažiaci nevyhral). Ak súťažiaci nebude schopný doložiť nákup všetkých balení kapsúl, z ktorých kódy získal, výhra prepadá usporiadateľovi súťaže. 

Za jedno kolo prebieha žrebovanie 2 výhercov.

Reklamácie výhry prebiehajú podľa štandardných obchodných podmienok www.dolce-gusto.czwww.dolce-gusto.sk.  

Vyhlásenie víťazov, odovzdanie hlavnej výhry:

Vyhlásenie víťazov jednotlivého súťažného kola prebieha do 10. dňa nasledujúceho po uzavretí predchádzajúceho súťažného kola. Výherca hlavnej ceny dostane e-mailovú správu oznamujúcu jeho výhru. Ostatní účastníci súťažného kola nebudú upovedomení o výsledku.

Výhercovia budú zverejnení formou prvého písmena z mena a priezviska v celom znení (napríklad: J. Novák).

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súťažiaci svojou účasťou na súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len ako „údaje”) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako správcu a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je organizátor. Všetky údaje pre potreby súťaže budú uschované do 1. 2. 2019.Vo všetkých prípadoch, kedy sa súťažiaci stane výhercom, sú jeho údaje uschované po dobu 2 rokov.

Súťažiaci ďalej súhlasí s použitím jeho osobných údajov tiež na ponúkanie produktov a služieb správcu, na informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to do odvolania súhlasu (používateľ môže vždy požiadať o ich vymazanie).

Súťažiaci súhlasí, že v prípade výhry v jednom alebo vo viacerých súťažných kolách budú jeho meno a e-mail zobrazené na webovej stránke súťaže v tvare Jan N. pre Jan Novák a j***k@gmail.com pre jan.novak@seznam.cz. 

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správu alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu. 

Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

Ak účastník súťaže požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca a prípadne aj spracovateľ sú povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo obracať sa so svojimi oprávnenými žiadosťami na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie realizované prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk . Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru na súťaži. 

Otázky smerujte na e-mailovú adresu info@nestle.sk alebo na facebookovú stránku NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ/SK.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz.

Účasť na súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

Usporiadateľ neručí za úspešné doručenie výhry treťou stranou.

Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi poslať elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu info@nestle.cz v priebehu súťaže alebo najneskôr do 20 pracovných dní od ukončenia daného súťažného kola. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého konanie narúša férovosť súťaže alebo akokoľvek znevýhodňuje ostatných súťažiacich.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou na súťaži.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa súťaže a takisto osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ako ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý.

Vstupom do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky.

Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné.

Organizátor zaistí umiestnenie pravidiel na internetových stránkach www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk, kde budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od ukončenia súťaže.