You have reached the website

lumio

Usporiadateľ súťaže:

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČ: 31568211, v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. 

Organizátor súťaže:

MMS Communication Czech Republic, s. r. o., divízia Newcast, IČ: 62411527, so sídlom Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 34198 (ďalej len „organizátor“).

Názov súťaže:

Vyhraj kávovar Lumio každý deň

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenské republiky prostredníctvom webovej stránky soutez.dolce-gusto.cz/sk, ktorá je tiež základným nástrojom komunikácie usporiadateľa a organizátora s účastníkmi.

Trvanie súťaže:

Súťaž trvá od 15. 11. 2017 od 9:00 hod. SEČ do 15. 12. 2017 do 23:59 hod SEČ (Systém webovej stránky bude kódy vyhodnocovať do 23.59 SEČ. Určujúci čas je čas servera, na ktorom je prevádzkovaný web, nie čas počítača alebo iných zariadení zákazníka. Súťažiaci berie na vedomie, že sa tieto časové údaje môžu líšiť.).

Možno uplatniť kódy z balení, ktoré boli kúpené v období od 1. 11. 2017 do konca súťaže.

Podmienky účasti na súťaži:

Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní náležitosti vstupu do súťaže.

Určujúcimi podmienkami sú vloženie 3 unikátnych kódov z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® (ďalej len kódy), dátumy nákupu (ak sa vzťahuje na balenie, z ktorého pochádzajú vkladané súťažné kódy) a e-mailová adresa súťažiaceho v ich platnom tvare x@x.xx (napr. jannovak@gmail.com, za použitie neplatnej adresy v platnom tvare a za nedoručenie e-mailu nenesie usporiadateľ ani organizátor zodpovednosť).

Súťažiaci je povinný predložiť doklad o nákupe vzťahujúci sa na nákup balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže počas všetkých súťažných vstupov, ak ho o to požiadajú.

 

Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha na webových stránkach  soutez.dolce-gusto.cz/sk.

Úlohou súťažiacich je pomocou vstupného formulára na webe soutez.dolce-gusto.cz/sk vložiť 3 kódy z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® kúpených na území Slovenskej republiky. Súťažiaci vyplní svoj e-mail, dátum nákupu kapslí a potvrdí formulár (ďalej len ako „vklad“). Súťažiaci berie na vedomie, že potvrdením tohto formulára súhlasí so všetkými podmienkami súťaže. Každý deň počas konania súťaže je považovaný za samostatné súťažné kolo. Počet vkladov u jedného súťažiaceho počas súťaže nie je obmedzený. Súťažiaci však vždy musí konať s 3 novými kódmi a s riadne uschovanými dokladmi o  nákupoch vykonaných v období od 1. 11. 2017 do 15. 12. 2017.

 

Súťažný kód v balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

Súťažný kód umožňujúci účasť na súťaži sa nachádza na vnútornej strane obalu kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnútorná strana škatule bez potlače). Súťažný kód je 12 znakov (číslic alebo písmen) a je zadaný v tvare 123A456B789C.

Vzor kódu v balení:

 

lumio_kod

 

Všetky kódy zo všetkých balení distribuovaných počas obdobia od 1. 11. 2017 do 15. 12. 2017 majú rovnakú platnosť a nelíšia sa vplyvom na pravdepodobnosť výhry.

Ak súťažiaci potvrdí odoslanie formulára so zadanými kódmi a s vyplnenou e-mailovou adresou, zobrazí sa mu súhrnná stránka potvrdzujúca zaradenie do súťaže a informujúca o ďalšom priebehu.

 

Výhry a určenie výhercov:

Výhrou každého kola súťaže je automatický kávovar NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Lumio® Krups® 

Výhercom súťažného kola sa stane súťažiaci, ktorý bude automaticky vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí v danom súťažnom kole splnili podmienky a úspešne sa na kole zúčastnili.

Hlavná výhra sa vzťahuje na e-shop www.dolce-gusto.sk, kde si výherca cenu vyzdvihne prostredníctvom kódu. Kód výhercovi poskytne organizátor súťaže. Súťažiaci získa možnosť zadarmo objednať kávovar NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Lumio® Krups® vo farbe podľa ponuky e-shopu www.dolce-gusto.sk.
Výherca si tu musí výhru vyzdvihnúť najneskôr do 28. 2. 2018. Výhra v prípade, že si ju v tomto termíne výherca neprevezme, prepadá usporiadateľovi.

Ak súťažiaci do 3 dní od výhry nedostane e-mail s inštrukciami, má povinnosť ozvať sa organizátorovi súťaže na e-mail dolcegusto@newcast.cz do 7 dní odo dňa zadania kódov na súťažnom webu. Náklady na dopravu výhry hradí usporiadateľ. V prípade reklamácie bude výherca postupovať podľa reklamačného poriadku e-shopu www.dolce-gusto.sk.

Výherca ceny je povinný predložiť bloček/bločky (alebo jeho elektronickú kópiu) vzťahujúci sa na nákup balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže (platí aj na kódy zo súťažných kôl, keď súťažiaci nevyhral). Ak súťažiaci nebude schopný doložiť nákup balení kapslí, z ktorých kódy získal, výhra prepadá usporiadateľovi súťaže.

 

Vyhlásenie víťazov, odovzdanie hlavnej výhry 

Vyhlásenie víťazov jednotlivého súťažného kola prebieha do 12.00 hod. dňa nasledujúceho po dni jeho ukončenia. Výherca hlavnej ceny dostane e-mailovú správu oznamujúcu jeho výhru. Ostatní účastníci súťažného kola budú vyrozumení o výsledku. Zadávanie kódov prostredníctvom webovej stránky sa končí v utorok 15. 12. 2017 o 23.59 hod. SEČ. Vyhlásenie výhercu posledného kola sa uskutoční v nasledujúci deň, teda 16. 12. 2017. Mená výhercov jednotlivých kôl budú zverejnené na webovej stránke súťaže, a to v tvare Jan N. pre Jan Novák a j***k@gmail.com pre jan.novak@gmail.com.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci svojou účasťou na súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len ako „údaje”) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako správcu a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je organizátor. Všetky údaje pre potreby súťaže budú uschované do 28. 2. 2018.Vo všetkých prípadoch, kedy sa súťažiaci stane výhercom, sú jeho údaje uschované po dobu 2 rokov.

Súťažiaci ďalej súhlasí s použitím jeho osobných údajov tiež na ponúkanie produktov a služieb správcu, na informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to do odvolania súhlasu (používateľ môže vždy požiadať o ich vymazanie).

Súťažiaci súhlasí, že v prípade výhry v jednom alebo vo viacerých súťažných kolách budú jeho meno a e-mail zobrazené na webovej stránke súťaže v tvare Jan N. pre Jan Novák a j***k@gmail.com pre jan.novak@seznam.cz. 

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správu alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu. 

Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

Ak účastník súťaže požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca a prípadne aj spracovateľ sú povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo obracať sa so svojimi oprávnenými žiadosťami na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie realizované prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: dolcegusto@newcast.cz. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru na súťaži. 

Otázky smerujte na e-mailovú adresu dolcegusto@newcast.cz alebo na facebookovú stránku NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ/SK.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na www.dolce-gusto.sk  a www.nestle.sk.

Účasť na súťaži ani výhry nemožno vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

Usporiadateľ neručí za úspešné doručenie výhry treťou stranou.

Prípadné námietky proti priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese dolcegusto@newcast.cz v priebehu súťaže alebo najneskôr do 20 pracovných dní od ukončení súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého počínanie narušuje férovosť súťaže alebo akokoľvek znevýhodňuje ostatných súťažiacich.

Usporiadateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na súťaži.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa a organizátora súťaže a rovnako osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im alebo ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Výhry nie sú prevediteľné na inú osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ako ani v prípade, keď výherca nebude na doručovacej adrese zastihnutý.

Vstupom do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky.

Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné.

Organizátor zaistí umiestnenie pravidiel na internetových stránkach www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk, kde budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od ukončenia súťaže.